Update neerslagtekort en grondwaterstand 14 mei 2021


Het heeft in de afgelopen maanden regelmatig geregend. Daar zijn we blij mee, want het groeiseizoen is begonnen en de natuur en de gewassen krijgen zo voldoende water. Het neerslagtekort ligt rond normaal en ook de grondwaterstanden liggen rond normale waarden. Toch blijven we zoveel mogelijk water vasthouden en proberen we grondwater in het systeem te bufferen. Klimaatverandering zorgt namelijk voor meer weersextremen en mocht er weer een droge zomer komen dan hebben we dat water hard nodig.

De hoeveelheid regen die er de afgelopen periode in ons gebied gevallen is, was wisselend verdeeld. Op weerstation Hoogeveen viel de afgelopen 30 dagen 60 mm neerslag (normaal 50 mm). Het neerslagtekort lag daar op 13 mei ruim onder normaal. Op weerstation Twenthe viel de afgelopen 30 dagen 40 mm regen (normaal 48 mm). Het neerslagtekort was daar op 13 mei 20 mm. Die waarde ligt onder het gemiddelde neerslagtekort over de periode 1987-2020. (De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.)

Weersverwachting

In het weekend valt er waarschijnlijk een ruime hoeveelheid regen met zelfs lokaal kans op een klap onweer. De temperatuur ligt rond de 16 / 18 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig lenteweer, met geregeld (middag)buien. Die buien kunnen lokaal best pittig uitpakken. Overdag is het 15 tot 17 graden, in de nacht rond 8. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met 5 mm afnemen. Dat wil zeggen dat er meer neerslag valt dan er water verdampt.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich op of boven de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting ongeveer gelijk blijven.

Stuwen zo hoog mogelijk

We houden in ons gebied de stuwen zo hoog mogelijk, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden om een grondwaterbuffer aan te leggen voor een mogelijke droge zomer. Door de relatief hoge waterstanden ‘duwen’ we het water vanuit de watergang in de bodem naar het grondwater. Ook geeft de hoge waterstand ‘tegendruk’ aan het grondwater, zodat regenwater dat in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.