Vechtbeleving over de grens! Opening Elfde Toren

Gepubliceerd op 30 juni 2021

Afgelopen woensdag 30 juni vond de opening van de ‘Elfde Toren’ in het Duitse plaatsje Laar plaats. Langs de Overijssels Vecht staan van Zwolle tot Gramsbergen op tien bijzondere locaties en unieke plekken 'Tien Torens'. Met de plaatsing van de ‘Elfde Toren’ gelijk over de grens is het dorpje Laar het 11de beleefpunt aan de Vecht geworden. Bij de opening was ook aandacht voor het ‘varende klaslokaal’, een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma voor scholen, waarin kinderen en jongeren hun eigen omgeving, het buurland en de natuur beter lekker kennen.

De ‘Elfde Toren’ en het ‘varende klaslokaal’ zijn mogelijk gemaakt door de grensoverschrijdende samenwerking tussen MarketingOost, waterschap Vechtstromen en Samtgemeinde Emlichheim, binnen het project LIVING Vecht-Dinkel. Met de ‘Elfde Toren’ en het ‘varende klaslokaal’ is de recreatieve, culturele en educatieve waarde en beleving van de Vecht vergroot. Dit punt van de Vecht bij het Duitse plaatsje Laar is getransformeerd tot een ware trekpleister. Naast fietsen, wandelen, varen, kan er beleefd en geleerd worden door middel van kunst en informatie.

Elfde Toren – beleefpunt langs de Vecht

De 'Tien Torens' uit het zogenaamde Tien Torenplan staan voor bijzondere locaties en unieke plekjes langs de Overijsselse Vecht. In het kader van grensoverschrijdende toeristische arrangementen, is dit aansprekende Nederlandse concept naar de Duitse zijde van de grens doorgetrokken. Binnen dit deelproject is het Duitse dorpje Laar gekozen tot 11e beleefpunt, wat direct op de grens tussen Nederland en Duitsland aan de Vecht gelegen is, getransformeerd tot een bezienswaardigheid en trekpleister.

Laar

Laar is naast zijn rijke natuur, kunst en cultuur, een belangrijk knooppunt. Bijvoorbeeld van het Vechtdal-wandelpad, de Vechtdalfietsroute of de Laarer Mühlenroute. Op het Vechtpaneel dat gerealiseerd is, is een overzicht van de Vecht van bron tot monding – 167 kilometer pure Vechtbeleving te zien! Het nieuwe wandelrondje ‘Rondje Laar’, dat start naast de historische molen en het ‘Heimathaus’, voert naar het uitzichtpunt ‘Horizont’ met een schitterende blik over de grensmeander van de Vecht. Hier staat ook het bijzondere kunstwerk ‘VechtNesten’ van kunstenaar Roel Westerman. Op een andere plek langs de Vecht is de beeldengroep ‘Wortlos’ – onderdeel van Kunstwegen te zien: metershoge figuren, die van beide oevers uit over het water naar elkaar kijken. Gemaakt van ijzerdraad, lijken zij in het landschap op te gaan – een bijzondere beleving mét een Duits tintje.

Varend klaslokaal

Voor scholen aan weerszijden van de grens biedt de Vecht mogelijkheden voor samenwerking. Aan beide zijden van de grens werken wij met interactief en regio specifiek lesmateriaal. Daartoe werden in dit project tweetalige identificatiekaarten ontwikkeld. Het ‘varende klaslokaal’ zorgt ervoor dat kinderen en jongeren niet alleen de regio, maar ook het buurland en de natuur beter leren kennen met een tochtje op de Vechtzomp. Talrijke klassen van lagere scholen hebben het avontuur van deze buitenschoolse leerplek al kunnen beleven. Natuurlijk blijft dit aanbod bestaan.

Totstandkoming

De ‘Elfde Toren’ en het ‘varende klaslokaal’ zijn gerealiseerd door Samtgemeinde Emlichheim, MarketingOost en het waterschap Vechtstromen in het kader van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Het project is een Duits-Nederlands initiatief, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en de nationale programmapartners in het kader van het INTERREG V A-programma. Het doel van het project is om gezamenlijk meer te doen voor de hoogwaterbescherming, het toerisme en de gemeenschappelijke identiteit in de regio in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht en de Dinkel.

--------------------------------------------------------------------------------

Erleben Sie die Vechte über die Grenze hinweg!

Eröffnung elfter Turm und Vorstellung des Schwimmenden Klassenzimmers

Am vergangenen Mittwoch, dem 30. Juni, fand die Eröffnung des ‚Elften Turms‘ in der Gemeinde Laar statt. Entlang der Overijsselse Vechte von Zwolle bis Gramsbergen gibt es zehn besondere und einzigartige Orte, an denen ‚Zehn Türme' zu finden sind. Mit der Aufstellung des ‚Elften Turms' gleich hinter der Grenze ist die Gemeinde Laar zum elften Erlebnispunkt an der Vechte geworden. Bei der Eröffnung wurde auch auf das ‚Schwimmende Klassenzimmer‘ aufmerksam gemacht, ein grenzüberschreitendes Austauschprogramm für Schulen, bei dem Kinder und Jugendliche ihre eigene Umgebung, das Nachbarland und die Natur besser kennen lernen.

Der ‚Elfte Turm‘ und das ‚Schwimmende Klassenzimmer' sind durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen MarketingOost, Waterschap Vechtstromen und Samtgemeinde Emlichheim im Rahmen des Projekts LIVING Vechte-Dinkel ermöglicht worden. Mit dem ‚Elften Turm‘ und dem ‚Schwimmenden Klassenzimmer‘ wurde der Erholungs-, Kultur- und Bildungswert der Vechte erhöht. Diese Stelle an der Vechte in der Gemeinde Laar hat sich zu einer echten Attraktion entwickelt. Neben dem Radfahren, Wandern und Boot fahren kann man auch durch Kunst und Informationen erleben und lernen.

Elfter Turm - Erlebnispunkt entlang der Vechte

Die ‚Zehn Türme' aus dem sogenannten Zehn-Türme-Plan stehen für besondere Orte und einzigartige Plätze entlang der Vechte in Overijssel in den Niederlanden. Im Rahmen grenzüberschreitender touristischer Arrangements wurde dieses ansprechende niederländische Konzept auf die deutsche Seite der Grenze ausgedehnt. Innerhalb dieses Teilprojekts wurde als 11. Erlebnispunkt die Gemeinde Laar ausgewählt, die direkt an der Grenze an der Vechte liegt und nach und nach zu einem touristischen Kleinod mit enormer Anziehungskraft entwickelt wurde.

Laar

Laar ist neben seiner reichen Natur, Kunst und Kultur ein wichtiger Knotenpunkt. Zum Beispiel auf dem Vechtetal-Wanderweg, dem Vechtetal-Radweg oder der Laarer-Mühlen-Route. Die realisierte Vechtetafel zeigt einen Überblick über die Vechte von der Quelle bis zur Mündung - 167 Kilometer Vechte-Erlebnis pur! Die neue Wandertour ‚Runde Laar', die neben der historischen Mühle und dem ‚Heimathaus' beginnt, führt zum Aussichtspunkt ‚Horizont' mit einer herrlichen Aussicht über den Grenzmäander der Vechte. Hier findet man auch das bemerkenswerte Kunstwerk ‚Vechtenester' des Künstlers Roel Westerman. An einer anderen Stelle entlang der Vechte sieht man die Skulpturengruppe 'Wortlos' - Teil von Kunstwegen: meterhohe Figuren, die sich von beiden Ufern aus über das Wasser betrachten. Aus Eisendraht gefertigt, scheinen sie mit der Landschaft zu verschmelzen - ein besonderes Erlebnis.

Schwimmendes Klassenzimmer

Für Schulen auf beiden Seiten der Grenze bietet die Vechte die Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Beiderseits der Grenze wir mit interaktiven und regionalspezifischen Unterrichtsmaterialien gearbeitet. Hierzu wurde in diesem Projekt zweisprachige Bestimmungskarten entwickelt. Das ‚Schwimmende Klassenzimmer‘ sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche mit einer Fahrt auf der Vechtezomp nicht nur die Region, sondern auch das benachbarte Land und die Natur besser kennen lernen. Zahlreiche Grundschulklassen durften bereits das Abenteuer dieses außerschulischen Lernstandortes erleben. Natürlich besteht dieses Angebot auch weiterhin.

Realisierung

Der ‚Elfte Turm‘ und das ‚schwimmende Klassenzimmer‘ wurden realisiert von der Samtgemeinde Emlichheim, MarketingOost und der Waterschap Vechtstromen im Rahmen des INTERREG-Projekts LIVING-Vechte-Dinkel. Das Projekt ist eine deutsch-niederländische Initiative, die von der Europäischen Union und den nationalen Programmpartnern im Rahmen des INTERREG V A Programms finanziert wird. Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mehr für den Hochwasserschutz, dem Tourismus und die gemeinsame Identität der Region im grenzüberschreitenden Einzugsgebiet von Vechte und Dinkel zu tun.