Algemeen bestuur stelt bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ vast

Gepubliceerd op 1 juni 2023

In de vergadering van ons algemeen bestuur op woensdagavond 31 mei, is door het bestuur unaniem een nieuw bestuursakkoord vastgesteld: ‘Noaberschap verbindt - Samen op koers naar een duurzame toekomst’.

Voor het formeren van het nieuwe dagelijks bestuur van Vechtstromen, is de heer Piet Zoon als formateur aangesteld. Eerder was de heer Zoon als formateur betrokken bij de formatie van het dagelijks bestuur van ons buurwaterschap Drents Overijsselse Delta. Het streven is om op 14 juni een voorstel te hebben voor welke fracties samen een coalitie vormen om uitvoering te geven aan het akkoord.


Bestuursakkoord 'Noaberschap verbindt'