Klimaat en veiligheid


Het klimaat verandert: we krijgen steeds meer te maken met weersextremen: langere en vaker voorkomende periodes van droogte door minder neerslag en meer verdamping, vaker hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd en langdurige periodes van veel neerslag (in het najaar en de winter). Samen, met elkaar, bereiden wij ons gebied voor op de weersextremen die op ons afkomen. Maar wist u dat bijna 80 % van ons gebied in bezit is van particulieren, grondeigenaren en bedrijven? Daarom vraagt een verandering van het klimaat een gezamenlijke inzet van overheden, grondeigenaren, bedrijven en inwoners. Samen werken aan klimaat!

Still kans pakken
video: Laten we kansen benutten

Themaplan Klimaat

We willen toe naar een klimaatrobuust watersysteem in stad en land. Een systeem dat tegen een stootje kan. Een systeem dat langdurige perioden met veel neerslag, droogte of juist met korte hevige buien op kan vangen, zonder dat dit tot grote maatschappelijke ontwrichting leidt. Ons bestuursakkoord benoemt deze ambitie. In het Themaplan Klimaat staat wat we al doen en wat we nog meer gaan doen.

Aan de slag met:

Deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA)

In Nederland werken we gezamenlijk aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In dit landelijke plan staat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dit is het gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress(problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad), droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Wat doen we in Drenthe en Twente?

We hebben voor zowel ons werkgebied in Twente als in Drenthe een klimaatatlas laten samenstellen. Met behulp van de resultaten gaan we met elkaar in gesprek om inzichtelijk te krijgen waar maatregelen nodig zijn en wie de maatregelen moet nemen. Dit moet leiden tot een gezamenlijke aanpak en prioritering van de risico’s wat uiteindelijk moet leiden tot een uitvoeringsagenda.

Meer weten over

Samenwerking en projecten

Het voorkomen van wateroverlast en droogteschade kunnen wij als waterschap niet alleen. We kunnen slechts een stukje van de puzzel aanleveren. De andere stukjes liggen in de handen van inwoners, gemeenten, ondernemers, agrariërs, planologen, kennis- en onderzoeksinstellingen.

Met verschillende projecten werken wij al aan maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van retentiegebieden of herinrichting van rivieren.

Landelijk beleid en onderzoek

Wij doen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op het watersysteem (beken, rivieren, grondwater) en de waterketen (riolering, zuivering). Zo kunnen we bepalen welke maatregelen we het beste kunnen inzetten om wateroverlast en droogte te beperken.

Ook landelijk wordt gezocht naar oplossingen om nadelige effecten van klimaatverandering te beperken.