Privacy

Gepubliceerd op 7 november 2023

Wij respecteren uw privacy. Persoonlijke informatie die u met ons deelt, behandelen we dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

De bescherming van uw gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt uw privacy te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de AVG.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren. Wij zijn verplicht om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van uw gegevens. Dat geldt voor alle taken op het gebied van ons watersysteem, het zuiveren van afvalwater, uit te voeren projecten, behandeling van calamiteiten, incidenten en ook voor onze handhavingstaken.

Gegevens die u via formulieren op onze website aan ons toestuurt, voor bijvoorbeeld het doen van een melding, aanvragen van een vergunning, informatieverzoek en dergelijke, worden uitsluitend verwerkt, gebruikt en bewaard voor het doel waarvoor u ze verstrekt hebt.

Dit geld ook voor de inschrijving op onze nieuwsservice, uw email adres wordt uitsluitend gebruikt voor het automatisch toezenden van een nieuwsoverzicht. Zodra u zich uitschrijft, worden uw gegevens uit het systeem gewist.

Persoonsgegevens, die onze handhavers (ook wel: bijzondere opsporingsambtenaren, boa’s) verwerken, worden volgens de speciale privacyregels van de Wet Politiegegevens behandeld.

Als het waterschap om uw persoonsgegevens vraagt dan zal per situatie aangegeven worden wat de grondslag is van de verwerking van uw persoonsgegevens en waarom het waterschap uw persoonsgegevens verzamelt. Ook wordt u geïnformeerd over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Doorgifte

Het waterschap kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Unie (EU) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland.

Met inachtneming van de vereisten van de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven.

De doorgifte van persoonsgegevens aan internationale organisaties buiten de EU vindt alleen plaats, indien er sprake is van een passend beschermingsniveau (conform de vereisten vanuit de AVG en het zgn. adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie).

Het waterschap vermeldt als uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan derden (waaronder doorgifte aan het buitenland) en waarom dat is toegestaan.

Het waterschap neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader heeft het waterschap diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van data als zijnde vertrouwelijk.

Vacatures

Solliciteert u op een vacature via onze webpagina Werken bij Vechtstromen? Dan vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Die hebben we nodig om uw sollicitatie in behandeling te nemen.  Lees onze Privacyverklaring voor sollicitanten.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, deze zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uitwisseling van gegevens

Voor de uitvoering van werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens moeten delen met andere organisaties. Wij sluiten met deze organisatie een verwerkersovereenkomst wanneer zij in opdracht van ons persoonsgegevens die wij hen verstrekken verwerken.


Inzage, correctie en recht van verzet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft als doel ieders privacy beter te beschermen en geeft u een aantal extra rechten.

U kunt het waterschap verzoeken om:

Inzage: u mag weten welke gegevens wij van u verwerken en waarom we dat doen.

Wijziging en aanvulling: als er iets niet klopt mag u dit laten wijzigen of aanvullen.

Gegevenswissing: u mag ons vragen om uw gegevens te verwijderen.

Beperking: u mag ons vragen om minder gegevens te laten verwerken.

Overdracht van de gegevens: mag u ons vragen uw gegevens over te dragen aan u of een ander bedrijf.

Het waterschap zal uw verzoek toewijzen, tenzij er gegronde redenen zijn dat niet te doen.

Daarnaast heeft u:

Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

(bij geautomatiseerde besluitvorming)  recht op menselijke controle bij besluiten die normaal door een systeem worden genomen.

klachtrecht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Het waterschap heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het waterschap over alle privacy aangelegenheden. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de hoogste leidinggevende van het waterschap. De FG is bovendien voor u de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. Ook is de FG namens het waterschap contactpersoon voor de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U kunt contact opnemen met de FG door het contactformulier in te sturen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.