Vergunningen, toezicht en handhaving


Het waterschap heeft als algemene doelstelling om te zorgen voor voldoende schoon en veilig water. Ons team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) ondersteunt dat doel door er voor te zorgen dat de regels en wetten met betrekking tot dat water worden nageleefd. Dat doen ze in samenwerking met partners, zoals de gemeentelijke RUDs, hulpdiensten, Rijkswaterstaat, provincies en andere waterschappen.
Belangrijke middelen die het team VTH daarbij inzet zijn: informeren, adviseren en faciliteren. We bieden uitgebreide (digitale) informatie en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en excursies. Ook gaan we op eigen initiatief met mensen en organisaties in gesprek wanneer we op pad zijn.

Als onze toezichthouders surveilleren of inspecties uitvoeren, dan is dat om te ondersteunen bij het waarborgen van voldoende schoon en veilig water. Dat doen ze bij voorkeur door adviserend toezicht uit te oefenen. Eventueel geconstateerde knelpunten of overtredingen willen we graag in goed overleg oplossen. Soms is dat echter niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat een overtreding na overleg en gemaakte afspraken met de overtreder niet (voldoende) hersteld is. Ook zijn er overtredingen die zo ernstig zijn dat er direct gehandhaafd moet worden.

Beregenen

beregenen

Ten tijde van droogte kan er watertekort ontstaan, en komt de algemene beregeningsregeling in beeld, volgens het principe onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.

Vetafscheiders

Vet in het riool

Wanneer u bedrijfsmatig voedingsmiddelen bereidt is het verplicht een vetafscheider te plaatsen. Een vetafscheider voorkomt lozing van oliën en vetten in het afvalwater en voorkomt problemen, overlast en schade.

Onttrekking en lozing

Beregenen 2020

Wanneer u grondwater wilt onttrekken, is er in de meeste gevallen een meldings- of vergunningplicht. Onze toezichthouders/handhavers zullen controleren of gehouden wordt aan de melding of afgegeven vergunningen.

GBM vanaf erven

Spuitmachine op wasplaats 1

In 2023 moet het aantal overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen 90% minder zijn dan in 2013. Een hele opgave. Daarom gaan de waterschappen gerichter toezien of bedrijven zich aan de regels houden.

Hulp nodig of vragen?

Wij helpen u graag verder met vragen over allerlei ontwikkelingen rondom water die op uw bedrijf van belang zijn. Via deze pagina vind u contactgegevens van gebiedsbeheerders onderhoud watersysteem, handhaving, toetsen en vergunnen en beleid.