Landschapselementen in eigendom van Vechtstromen


Landschapselementen in eigendom van het waterschap zijn niet beschikbaar voor de GLB-opgave door agrarische ondernemers tenzij aan de hieronder genoemde voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan voldaan moet zijn:

Eigendommen van het waterschap worden niet in gebruik gegeven voor het GLB, tenzij aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het waterschap ziet geen belemmeringen voor beheer/gebruik door een derde;
  • er ontstaat netto een plus voor landschap en/of biodiversiteit in projecten;
  • er is sprake van een feitelijke beheersituatie door de verzoekende partij;
  • er is geen belemmering voor reguliere onderhoudswerkzaamheden;
  • het beheer voldoet aan de voorwaarden, gesteld vanuit de GLB;
  • het betreffende waterschapseigendom grenst aan het eigendom van de gebruiker.

Verder wordt toestemming tot in gebruikneming altijd (privaatrechtelijk) schriftelijk vastgelegd.

Gronden waarvoor gebruiksovereenkomsten of onderhoudscontracten lopen zijn uitgezonderd.

Watergangen en onderhoudspaden worden niet in gebruik gegeven.

Voor overhoeken geldt in principe wel toestemming, als men voldoet aan de voorwaarden hierboven.

Voor synergie (versterkend eefect van samenwerking) met versnelling KRW, kan hierop eventueel een uitzondering worden gemaakt

Vragen?

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met onze afdeling grondzaken via: grondzaken@vechtstromen.nl