Waterschappen en omgevingsdiensten uit Noordoost-Nederland intensiveren de samenwerking

Gepubliceerd op 29 januari 2021

Samenwerking tussen negen noordoostelijke waterschappen en omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden) op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Eind vorig jaar ondertekenden bestuurders van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze & Aa’s, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Vechtstromen, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Twente, Omgevingsdienst IJsselland en Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe een intentieverklaring om vanaf 2021 kennis en menskracht te bundelen en te delen op 2 à 3 jaarlijks te bepalen onderwerpen.

Positieve effecten

Het beoogde effect van de samenwerking is het versterken van de integrale kwaliteit en continuïteit van VTH-taken. Argumenten:

Door samenwerking zal de effectiviteit verbeterd worden.
Milieuwinst wordt verwacht.

De samenwerking verhoogt het kennisniveau van medewerkers binnen de betrokken partijen.
Door de samenwerking op bepaalde thema’s vindt kennisuitwisseling tussen de deelnemende partijen plaats.

Door samenwerking wordt de capaciteit op diverse onderwerpen gebundeld.
De samenwerking zorgt voor optimale benutting van de expertises van mensen binnen de verschillende deelnemende partijen.

De samenwerking combineert bedrijfsbezoeken van de deelnemende partijen.
Hierdoor vermindert de controlelast voor bedrijven.

Door het formaliseren heeft de samenwerking geen vrijblijvend karakter meer waardoor deze meer geborgd is.
De deelnemende partijen spreken elkaar aan op genomen besluiten en gemaakte afspraken.

Samenwerkingsprojecten 2021

De deelnemende waterschappen en omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden) uit Noordoost-Nederland werken momenteel drie projecten uit waarop de intensievere samenwerking van toepassing is:

  1. agrarische wasplaatsen,
  2. ZZS (zeer zorgwekkende stoffen)
  3. de handhavingsstrategie onder de Omgevingswet.

ondertekening_intentieverklaring_waterschap en omgevingsdiensten

Screenshot van de digitale bestuurlijke ondertekening van de  intentieverklaring.