Waterschappen blij met coalitieakkoord nieuwe kabinet

Gepubliceerd op 17 december 2021

Uit het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet, blijkt dat het wil werken aan een waterveilig land met voldoende zoet water en een toekomstbestendige inrichting. “Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter”, aldus de nieuwe coalitie.

Via de Unie van Waterschappen laten de waterschappen weten blij te zijn dat het nieuwe kabinet een klimaatbestendige en waterbewuste weg inslaat. Ook de ambitieuze plannen voor de stikstofaanpak, met oog voor samenhangende opgaven rond waterkwaliteit, klimaat en natuur, en de uitvoering van het Klimaatakkoord, worden door de waterschappen aangemoedigd.

Gezamenlijke aanpak in de regio

De waterschappen benadrukken wel het belang van een goede samenwerking tussen het Rijk en de decentrale overheden om de grote maatschappelijke opgaven die in het coalitieakkoord centraal staan in samenhang aan te pakken. Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio.


Persbericht Unie van waterschappen