Flinke investering klimaatopgaves Oost-Nederland

Gepubliceerd op 17 januari 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten voor klimaatadaptatie. In totaal wordt dit bedrag verdeeld over vijf projecten in Nederland. 1,36 miljoen is bestemd voor de uitvoering van het project Stadsbeek in Enschede. Enschede en waterschap Vechtstromen hebben samen een aanvraag gedaan voor deze subsidie. Vorig jaar besloot het bestuur van Vechtstromen al om € 1 miljoen bij te dragen aan de realisatie van de Stadsbeek.

Stefan Kuks, watergraaf van Waterschap Vechtstromen, is blij met de subsidie die het waterschap en de gemeente hebben ontvangen: “Het is een mooi compliment voor Oost Nederland en onze samenwerking met de gemeente. We werken breder samen in de regio zoals het Twents Waternet (samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en het waterschap) of het samenwerkingsverband KlimaatActieveStad Twente (Almelo, Enschede en Hengelo i.s.m. provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen). In deze samenwerkingsverbanden werken we gezamenlijk aan de klimaatopgaves die we in Oost Nederland hebben. Hierin hebben ook kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente en Saxion een belangrijke rol.”

Samen werken aan klimaatadaptatie

Werken aan klimaatadaptatie is een opgave waarin het waterschap de samenwerking zoekt. In december 2019 heeft waterschap Vechtstromen binnen het werkgebied 750.000 euro subsidie verstrekt aan vijf projecten in vijf gemeenten in het werkgebied. Met deze bijdrage wil het waterschap een impuls geven aan maatregelen die genomen kunnen worden om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Ook dit past in de ambitie en invulling van waterschap Vechtstromen en de landelijke afspraken die zijn gemaakt vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit plan is afgesproken dat waterschap, gemeenten en provincie gezamenlijk in gesprek gaan met belanghebbenden over klimaatmaatregelen, de zogenoemde klimaatdialoog. Deze gesprekken, die in 2020 zullen plaatsvinden, moeten uiteindelijk leiden tot een uitvoeringsagenda en extra investeringen.