Aanpassing pacht eigen gronden

Gepubliceerd op 26 februari 2021

Vechtstromen heeft gronden in eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld gronden voor onderhoud langs waterlopen, zoals sloten en beken en gronden bij kunstwerken, zoals een stuw of gemaal. En ook bezitten we de gronden van de terreinen van rioolwaterzuiveringen en van onze kantoren.

Daarnaast heeft het waterschap landbouwgronden in bezit. Deze hebben we in de toekomst nodig als ruilgrond voor projecten. Totdat het zover is, worden deze gronden vaak verpacht aan agrariërs.

Het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen heeft op 17 februari jl. besloten dat op deze eigen landbouwgronden van het waterschap, die verpacht worden, geen glyfosaat meer gebruikt mag worden. Tijdens deze vergadering van het Algemeen Bestuur is ook formeel besloten dat de gewassen lelies, bollen en uien niet op deze gronden verbouwd mogen worden. In de praktijk gebeurt / gebeurde dat al niet of nauwelijks. Tot slot willen we de landschapselementen behouden op en langs deze gronden.

Deze nieuwe voorwaarden worden ingevoerd bij het afsluiten van een nieuwe pachtovereenkomst.