Start veldonderzoek invloed grondwateronttrekkingen Nieuw-Amsterdam e.o.

Gepubliceerd op 29 september 2021

We gaan veldonderzoek doen naar de invloed van grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand in het gebied Nieuw-Amsterdam e.o.. Dit doen we naar aanleiding van het rapport van adviesbureau Fugro over bodemdaling en schade aan huizen in die omgeving. In het rapport staat dat niet uitgesloten kan worden dat lokale onttrekking van grondwater een effect gehad kan hebben op de periodiek lage grondwaterstanden in het gebied. Nadat de afgelopen periode de onderzoeksaanpak in beeld is gebracht, start nu het veldonderzoek in het gebied.

Uit het onderzoeksrapport van Fugro blijkt, dat de oorzaak van de bodemdaling in het onderzoeksgebied ligt bij veenoxidatie (het verdwijnen van veen doordat het aan zuurstof in de lucht wordt blootgesteld) van de bovenste laag en zetting van diepe zettingsgevoelige lagen. Dit laatste wordt veroorzaakt door periodiek lage grondwaterstanden als gevolg van warme, droge zomers, die door het veranderende klimaat steeds vaker voor komen. Ook de onttrekking van grondwater kan een effect hebben gehad op de periodiek lage grondwaterstanden in het gebied. Om te weten te komen wat de invloed van grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand in het gebied precies is, doet waterschap Vechtstromen hier onderzoek naar.

Grondwateronttrekkingen

Als eerste stap om meer zicht te krijgen op de grondwateronttrekkingen in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving, heeft het waterschap de afgelopen periode in beeld gebracht hoe het nader onderzoek moet worden aangepakt, welke informatie daarbij moet worden verzameld en wie daarvoor moet worden benaderd. De tweede stap in het onderzoek is het verzamelen van zoveel mogelijk extra informatie uit het veld. We kijken daarbij naar onttrekkingen door industrie en land- en tuinbouw.

Veldonderzoek

Ons veldonderzoek start in de eerste week van oktober. Omdat we zo gedegen mogelijk te werk zullen gaan en ook uitleg willen geven over het gebruik van de gegevens, zullen we hierover persoonlijk contact opnemen met de diverse ondernemers. Om de lokale situatie duidelijk in kaart te brengen, zullen medewerkers van het waterschap ook geregeld in het gebied aanwezig zijn. We verwachten voor dit deel van het onderzoek zeker de komende maanden nodig te hebben.


Vragen

Voor vragen over het onderzoek van het waterschap kan men contact opnemen met de projectleider Stephan Jansen (06- 22685465 of s.jansen@vechtstromen.nl). Voor algemene vragen over bodemdaling in het gebied verwijzen wij naar de website van de gemeente Emmen. Hier kan men ook vragen stellen over eventuele schade door bodemdaling.