Verondieping Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding Buurserzand

Gepubliceerd op 20 september 2021

Aannemer Baks uit Borculo werkt aan de Hagmolenbeek en de Biesheuvelleiding in het Buurserzand. Het gaat om het deel van de Hagmolenbeek tussen de Oude Buurserdijk en de Oude Haaksbergerdijk in Haaksbergen. De Biesheuvelleiding komt halverwege dit traject uit in de Hagmolenbeek op Landgoed Het Waarrecht.

Het Buurserzand is onderdeel van het Natura-2000 gebied Buurserzand & Haaksbergerveen. In de afgelopen jaren heeft het waterschap hier samen met gemeente Haaksbergen, Provincie Overijssel, Natuurmomenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel gewerkt aan de plannen voor het herstellen van de natuur. Het gebied wordt robuuster en natter gemaakt zodat kwetsbare planten- en diersoorten er kunnen (voort)leven. Om dit te realiseren worden de Hagmolenbeek en de Biesheuvelleiding in het Buurserzand minder diep gemaakt. De beken zijn nu namelijk te groot en te diep, waardoor het water te snel wegstroomt en er teveel grondwater wordt onttrokken. Door de werkzaamheden komt het grondwater weer ten goede aan de natuur in plaats van dat het water versneld uit het gebied wegstroomt.

Natura-2000

Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-programma stelt ons in staat samen te werken aan behoud en herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak. Provincie, waterschap en andere overheden en natuur- en belangenorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en de toekomst. Meer informatie hierover vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000

Realiseren doelen waterschap voor de Hagmolenbeek

Het waterschap werkt, naast de Natura 2000 doelen, ook aan het realiseren van de doelen die zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze Europese regelgeving zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Ook is vastgelegd dat vissen en andere waterdieren zich vrij moeten kunnen verplaatsen in de beek. Daar houden wij ook rekening mee bij de Hagmolenbeek. Barrières, zoals bijvoorbeeld stuwen, worden weggehaald. Voor het verondiepen van de beek wordt schone grond gebruikt, zodat de kwaliteit van het water goed blijft.

De werkzaamheden worden dit najaar nog afgerond.