Rolf Woolderink treedt af als dagelijks bestuurder


Tijdens de extra vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 6 december heeft de heer Woolderink geconcludeerd dat er geen vertrouwensbasis meer is om zijn rol als dagelijks bestuurder van waterschap Vechtstromen verder te vervullen. Daarom heeft hij zijn functie als dagelijks bestuurder neergelegd. Hij blijft echter een door de kiezer gekozen lid van het algemeen bestuur namens de BBB.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 oktober hebben de gezamenlijke fractievoorzitters aan de voorzitter opdracht gegeven om een onderzoek voor te bereiden naar de onherroepelijkheid van de uitspraak die de Raad van State deed in de zaak van Rolf Woolderink, in combinatie met de op dit moment lopende procedures.

In het fractievoorzittersoverleg van 31 oktober hebben de fractievoorzitters gezamenlijke afspraken gemaakt over de onderzoeker, de onderzoeksvragen en het proces. Vervolgens is aan prof.mr. H. Bröring, hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

De eindrapportage van het onderzoek is 21 november door de heer Bröring opgeleverd en op woensdag 22 november verstuurd aan de fractievoorzitters. Op 24 november is in een extra fractievoorzittersoverleg het rapport door de heer Bröring toegelicht waarbij technische vragen konden worden gesteld.

Het gesprek van de fractievoorzitters over de eindrapportage heeft 29 november jl. plaatsgevonden. Daarin is besloten tot een extra openbare AB vergadering op woensdag 6 december waar het onderzoeksrapport van de heer Bröring voorligt. De vergaderstukken zijn maandag 4 december gepubliceerd. Diezelfde maandag is ‘s avonds een besloten bijeenkomst geweest voor alle AB leden en de fractieondersteuners met daarin technische uitleg over het onderzoeksrapport door de heer Bröring en de mogelijkheid om vragen te stellen.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december is het onderzoeksresultaat van de heer Broring bestuurlijk geduid. Tijdens de vergadering leidde dit tot een motie van wantrouwen tegen Rolf Woolderink. Over deze motie is gestemd. Een meerderheid van het algemeen bestuur heeft voor de motie van wantrouwen tegen Rolf Woolderink gestemd. Naar aanleiding daarvan heeft hij geconcludeerd dat er geen vertrouwensbasis meer is om zijn rol als dagelijks bestuurder verder te vervullen. Daarom heeft hij zijn functie als dagelijks bestuurder neergelegd.

Het dagelijks en algemeen bestuur gaat zich beraden over het vervolg.