Grote uitdagingen centraal in nieuwe programmabegroting Vechtstromen

Gepubliceerd op 30 november 2023

Op 29 november heeft ons algemeen bestuur de begroting voor 2024 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2025 tot en met 2027 vastgesteld. De grote opgaven van het waterschap en de sterk gestegen inflatie en rente zijn onvermijdelijk onderdeel van de begroting voor 2024. Gemiddeld zullen de waterschapslasten in 2024 daarom stijgen met 10%. In grote lijnen wordt de ingezette koers van de vorige bestuursperiode voortgezet en is de watervisie 2050 de stip op de horizon.

Ondanks de stijging van de waterschapslasten is portefeuillehouder financiën Gezinus Wolters tevreden over de nieuwe begroting. “Het waterschap staat voor grote uitdagingen. Het maken van weloverwogen keuzes is nodig om de belangrijke doelen te kunnen bereiken en invulling te geven aan onze opgaven. Met deze begroting wordt het fundament voor de doelen van het nieuwe bestuur en de toekomst gelegd. Het jaar 2024 gebruiken we om die doelen zorgvuldig concreet uit te werken.”

Veel investeringen nodig

Een aantal van de grote opgaven waar het waterschap voor staat zijn: zorg voor waterkwaliteit, inspelen op veranderende klimaatomstandigheden, opvangen van gevolgen van de energiecrisis en investeringen in duurzaamheid. Daarvoor zijn de komende jaren veel investeringen nodig. In 2024 investeren we naar verwachting circa € 64 miljoen in het gebied. In de komende jaren zal dit verder toenemen. Om te voldoen aan de richtlijnen van het Rijk (Kaderrichtlijn Water) moet het waterschap bijvoorbeeld tot 2028 versneld een negental zuiveringen vernieuwen. Daarnaast werken we aan het vasthouden van water in ons beheergebied om droogte zoveel mogelijk te gaan. Ook werken we, in het kader van energieneutraliteit, aan het verminderen van ons energieverbruik en het verhogen van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie.

Tarieven 2024

De waterschapslasten bedragen volgend jaar:

  • Voor een eenpersoonshuishouden in een huurwoning: € 164
  • Voor een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning (WOZ-waarde van € 378.000): € 425
  • Voor een gemiddeld productiebedrijf (50 vervuilingseenheden en een WOZ-waarde van € 3,78 miljoen: € 4.747
  • Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf (40 hectare en een WOZ-waarde van € 605.000): € 2.816
  • Voor een gemiddeld natuurterrein (40 hectare): € 1.856

Noaberschap verbindt

Het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft na de verkiezingen van maart 2023 het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ gepresenteerd. In dit akkoord zijn de doelen van het nieuwe bestuur uitgewerkt. De eerste vertaling daarvan is nu opgenomen in de nieuwe programmabegroting 2024-2027. De komende vier jaar gaat het bestuur verder invulling geven aan de grote opgaven en uitdagingen waar het waterschap voor staat. Vanuit ‘Noaberschap verbindt’ wordt daarbij empathisch, realistisch en transparant samengewerkt met inwoners, ondernemers, agrariërs én de omgeving.