Nationaal Groeifonds kent 135 miljoen toe aan watersector

Gepubliceerd op 24 februari 2023

Vandaag heeft het kabinet 135 miljoen euro vanuit het Nationale Groeifonds toegekend aan Groeiplan Watertechnologie, een samenwerkingsverband van maar liefst 600 partijen. Vanuit de bijdrage uit het Groeifonds kunnen ook twee projecten van Vechtstromen worden gerealiseerd, waar in samenwerking met het bedrijfsleven vernieuwende technieken worden gedemonstreerd om de waterkwaliteit in ons gebied te verbeteren.

Het Nationaal Groeifonds is een economisch stimuleringsfonds van 20 miljard euro, dat wordt beheerd door de ministeries van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en het kabinet van een advies voorziet. Het kabinet besluit uiteindelijk of aan projecten geld wordt toegekend.

Totaal 342 miljoen geïnvesteerd

De watertechnologiesector heeft een enorme potentie. Nederlandse bedrijven ontwikkelen producten, processen en diensten die bijdragen aan het oplossen van de waterschaarste en het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland en wereldwijd. Door de toegekende groeifondsaanvraag wordt er de komende 10 jaar ruim 342 miljoen euro geïnvesteerd in de watertechnologiesector. Naast de 135 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, draagt de publieke sector 101 miljoen bij en komt er 106,5 miljoen vanuit de private sector.

Uniek samenwerkingsverband

Groeiplan Watertechnologie is een uniek samenwerkingsverband van maar liefst 600 partijen, waaronder bedrijven (500), onderzoeksinstellingen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, provincies, gemeenten en enkele NGO (niet gouvernementele organisaties, belangenbehartigers)’s. De Samenwerkende waterschappen Oost-Nederland vormen, samen met Wetsus, KWR, STOWA (stichting onderzoek waterschappen), Wateralliance en TKI Watertechnologie, de initiatiefnemers van dit ambitieuze plan.

In het demonstratieprogramma van dit Groeiplan nemen we de uitdaging op om de innovaties voor het eerst toe te passen in regio’s met dringende waterproblematiek, zoals Oost-Nederland. Via deze demonstraties op praktijkschaal, kunnen bedrijven aan internationale klanten voorbeelden laten zien die aantonen hoe, en dát, Nederlandse innovaties beantwoorden aan de wereldwijde marktvraag naar oplossingen voor behoefte aan voldoende, schoon en duurzaam water. In het Groeiplan heeft de belangrijkste economische focus dus óók direct positieve betekenis voor maatschappij en bedrijfsleven in Nederland

Twee bijzondere projecten

We hebben twee bijzondere projecten ingebracht. Het eerste is de realisatie van een referentie installatie voor het verwijderen van microverontreinigingen op volle grote, om hergebruik van gezuiverd afvalwater voor industriële of andere doelen mogelijk te maken. Dit gebeurt op de zuivering in Enschede. Een dergelijke installatie bestaat nog niet in Nederland. Het Groeifonds draagt hieraan 6 miljoen euro bij.

Een tweede project dat we hebben ingediend gaat om het verder verbeteren van de waterkwaliteit van afvalwater. Door bijvoorbeeld meer slimme sensortechnologie en ‘realtime’ processimulatie toe te passen. Het groeifonds draagt 3,6 miljoen euro bij aan dit project.

Onze bestuurder Erik Lievers was de afgelopen vijf jaar betrokken als coördinator tussen de vijf waterschappen. “Ik ben blij dat het belang van schoon en voldoende water wordt erkend en dat droogte, medicijnresten, zorgwekkende stoffen en klimaatverandering worden gezien als grote uitdagingen voor de toekomst. En dat Groeiplan Watertechnologie de aankomende 10 jaar kan helpen om deze uitdagingen krachtig tegemoet te treden”, aldus Lievers.