Woensdag 7 februari vergaderingen commissies algemeen bestuur

Gepubliceerd op 5 februari 2024

Woensdag 7 februari 2024 vergadert de Opgavegerichte commissie van 09.00u. tot 12.30u. en de Commissie financiën en beleidsuitvoering van 13.30u. – 16.00u. De vergaderingen worden gehouden in het waterschapshuis in Almelo en zijn live via onze website te volgen.

Op de agenda's staan onder andere de volgende onderwerpen

Adviserend en opiniërend ter voorbereiding op besluitvorming door het algemeen bestuur.

Opgavegerichte commissie

 1. Integraal Beleidskader Grondwater

  In het bestuursakkoord Noaberschap Verbindt is afgesproken een grondwatervisie op te stellen. In de Opgavegerichte Commissie wordt een opiniërend conceptvoorstel besproken van het ‘integraal beleidskader grondwater’. Ter inleiding is er een korte presentatie. De uiteindelijke besluitvorming is voorzien in de AB-vergadering van 24 april 2024.

 2. Hoogwater evaluatie

  Rond Kerst en Nieuwjaar was er sprake van hoogwater. In de Opgavegerichte commissie wordt de AB-brief evaluatie hoog water Kerst 2023 besproken en is er gelegenheid om aandachtspunten mee te geven.

Commissie financiën en beleidsuitvoering

 1. Opdracht Doeltreffendheidsonderzoek Beleidslijn Bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)
  In zowel de Watervisie 2050 als het bestuursakkoord 2023-2027 geven we aan dat bronaanpak een belangrijke bedrage levert aan onze opgaven voor schoon water (waterkwaliteit) en het behalen van de doelen voor de KaderRichtlijn Water (KRW.) Maar hoe effectief is de gehanteerde bronaanpak (ingezette maatregelen), in relatie tot het voorkomen van de emissie (uitstoot) van de meest vervuilende stoffen bij de bron? Het gaat dan bijvoorbeeld over nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat), zware metalen, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en microplastics (microscopisch kleine plasticdeeltjes). De Commissie Financiën en Beleidsuitvoering gaat hierover opiniërend in gesprek. Ook is er gelegenheid om te reageren op de onderzoeksopdracht en eventuele accenten aan te brengen.
 2. Instellen en bemensing controlecommissie
  In het bestuursakkoord is afgesproken te onderzoeken of het wenselijk is een controlecommissie in te stellen. Vanuit de bestuurlijke werkgroep die hiervoor is ingesteld ligt een
  concreet voorstel voor met wijziging van de verordening op de adviescommissies en samenstelling van de controlecommissie. Tijdens de commissievergadering kunnen kandidaten voor de controlecommissie worden voorgedragen. Voorgesteld wordt de controlecommissie ook de taak als klankbord voor de rekenkamer te laten vervullen. Deze taak is beschreven in de verordening op de rekenkamer, zoals besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 18 oktober 2023.

De volledige agenda met bijbehorende stukken en de uitzendingen van deze vergaderingen zijn te vinden via de bestuurspagina.


Opgavegerichte commissie

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering