Aanbesteding project Smart sensoring en datagestuurd zuiveren

Gepubliceerd op 3 juni 2024

Waterschap Vechtstromen participeert in het Nationaal Groeiplan Watertechnologie. Doel hiervan is de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie te stimuleren. In dit kader is het project ‘Smart sensoring en datagestuurd zuiveren’ gestart. De ontwikkeling en uitrol hiervan wordt aanbesteed.

Aanbesteding

Waterschap Vechtstromen gaat de opdracht ‘Smart sensoring en datagestuurd zuiveren'’ aanbesteden met een Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Voor belangstellenden is meer informatie over de aanbesteding te vinden op https://s2c.mercell.com/today/86868

Aanleiding

Al langer bestaat het idee dat de prestaties van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI (rioolwaterzuivering)) nog verbeterd kunnen worden zonder grootschalige aanpassingen aan de zuiveringen zelf te doen. Echter ontbreekt het nu nog aan voldoende informatie uit de gehele waterketen en meer specifiek uit het zuiveringsproces. Ook is het verwerken van de informatie tot stuursignalen nog voor verbetering vatbaar. Daarnaast vragen de steeds complexer wordende zuiveringsprocessen om meer datagestuurde ondersteuning van de processen en de procesvoering. Dit effect wordt vergroot door een kennisuitstroom van gepensioneerde medewerkers.

Ontwikkelingen

Een datagestuurde waterketen sluit aan bij belangrijke ontwikkelingen die zich in Nederland en daarbuiten afspelen. Enerzijds worden de RWZI’s steeds complexer door de toenemende eisen die eraan gesteld worden. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, productie van grondstoffen en energie en het verwijderen van medicijnresten. Anderzijds speelt in de huidige situatie ervaring en kennis een zeer belangrijke rol bij het optimaal bedrijven van de RWZI’s. Deze kennis zit vaak bij medewerkers met een lange staat van dienst. De ontwikkelingen versterken elkaar met als risico dat de zuiveringsbeheerders steeds minder goed in staat zijn om de RWZI’s optimaal te bedrijven en kwaliteit van dienstverlening te leveren.

Nieuwe technologie

De mogelijkheden van data-gedreven werken worden als kansrijk gezien om de ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd te bieden. Bij de beoogde oplossing wordt de simulatietechnologie zodanig ingericht dat het model real-time ‘meedraait’ met de werkelijke installatie. Het model wordt continu gekalibreerd met de beschikbare meetdata van de verschillende procesonderdelen. Daarnaast kunnen bedrijfsvoerders en technologen op elk willekeurig moment, uitgaande van de actuele situatie, wat-als simulaties draaien. Deze informatie kan worden gebruikt bij het nemen van beslissingen ten aanzien van ingrepen in de procesvoering. Bijvoorbeeld bij storingen, onderhoud en calamiteiten.

Nieuwe markt

Om het project ‘Smart sensoring en Datagestuurd Zuiveren’ te kunnen ontwerpen en realiseren is het noodzakelijk om de innovatiekracht van de (commerciële) markt en kennisinstellingen vroegtijdig en langdurig met het waterschap te verbinden. Gezien het innovatieve karakter van de opgave die moeten worden gerealiseerd, is het noodzakelijk dat vele uiteenlopende partijen en disciplines hun input en output kunnen leveren.

Samenwerking

Eind 2023 ondertekenden Wetsus, STOWA (stichting onderzoek waterschappen) (stichting onderzoek waterschappen), KWR, Water Alliance, TKI Watertechnologie en vijf waterschappen waaronder waterschap Vechtstromen de samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het Groeiplan Watertechnologie. De samenwerking richt zich op investering in de groei, ontwikkeling en export van de watertechnologiesector. De partners streven naar innovatieve oplossingen voor voldoende èn schoon water voor heel Nederland. Watergraaf Stefan Kuks van Vechtstromen ondertekende de overeenkomst namens de vijf samenwerkende waterschappen van ‘Waterkracht’: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen.