Aanbesteding project Microverontreinigingen- en medicijnverwijdering met membraan technologie en nabehandelingstechniek

Gepubliceerd op 10 juni 2024

Waterschap Vechtstromen participeert in het Nationaal Groeiplan Watertechnologie. Doel hiervan is de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie te stimuleren. In dit kader is het project ‘Microverontreinigingen- en medicijnverwijdering met membraan technologie en nabehandelingstechniek’ gestart. De werkzaamheden worden aanbesteed.

Aanbesteding

Waterschap Vechtstromen gaat de opdracht ‘Microverontreinigingen- en medicijnverwijdering met membraan technologie en nabehandelingstechniek'’ aanbesteden met een Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Voor belangstellenden die zich willen aanmelden is meer informatie over de aanbesteding te vinden op https://s2c.mercell.com/today/85948

Aanleiding

In Oost-Nederland is sprake van een hoge concentratie microverontreinigingen en medicijnresten in oppervlaktewater, zoals blijkt uit de nationale hotspotanalyse van STOWA (stichting onderzoek waterschappen) (stichting onderzoek waterschappen). Microverontreinigingen worden in de huidige aerobe zuiveringsprocessen van rioolwaterzuiveringen matig verwijderd, maar vormen wel een aantoonbare belasting voor het leven in het oppervlaktewater. Daarbij komt dat de Europese richtlijn stedelijk afvalwater wordt herzien en dat er op het gebied van verwijdering van microverontreinigingen en dan specifiek medicijnresten wet- en regelgeving wordt ontwikkeld. Om de microverontreinigingen en de medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen is de innovatieve membraan technologie met een nabehandelingstechniek van bijvoorbeeld Ozon of UV-H2O2 opgenomen en gehonoreerd in het Nationaal Groeifonds Watertechnologie. Voorwaarde is dat de voorgestelde oplossing in de vorm van een full-scale demonstratie bestaat uit een innovatieve water technologie die niet eerder in Nederland full-scale is toegepast op rioolwaterwaterzuiveringen.

Nieuwe markt

Er is sprake van een grote (internationale) vraag naar duurzame, efficiënte en robuuste technologieën om oppervlakte water en biologisch behandeld afvalwater te zuiveren. De omvang van deze wereldwijde markt, waarbij het alleen gaat om “membraanfilters” wordt nu geschat op ca. 5 miljard euro en zal snel groeien tot een omvang van ruim 15 miljard euro in 2030 (Global Water Intelligence). De marktomvang voor complete zuiveringsinstallaties, inclusief nabehandelingstechniek is nog vele malen groter. Diverse Nederlandse watertechnologiebedrijven zijn reeds actief in het brede veld van membraantechnologie oplossingen en Ozon-UV/H202-behandeling.

Om het project ‘Microverontreinigingen- en medicijnverwijdering met membraan technologie en nabehandelingstechniek’ te kunnen ontwerpen en realiseren is het noodzakelijk om de innovatiekracht van de markt en kennisinstellingen vroegtijdig en langdurig met het waterschap te verbinden. Gezien het innovatieve karakter van de opgave die moet worden gerealiseerd, is het noodzakelijk dat een breed veld van uiteenlopende partijen en disciplines hun input kunnen leveren en mee kunnen dingen met deze aanbesteding.

Samenwerking

Eind 2023 ondertekenden Wetsus, STOWA (stichting onderzoek waterschappen), KWR, Water Alliance, TKI Watertechnologie en vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen de samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het Groeiplan Watertechnologie. De samenwerking richt zich op investering in de groei, ontwikkeling en export van de watertechnologiesector. De partners streven naar innovatieve oplossingen voor voldoende en schoon water voor heel Nederland. Watergraaf Stefan Kuks van Vechtstromen ondertekende de overeenkomst namens de vijf samenwerkende waterschappen van ‘Waterkracht’: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen.