Bodemdaling omgeving Emmen


Sinds 2019 ontvangt de gemeente Emmen meldingen over schades aan woningen in de omgeving van Nieuw-Amsterdam. In opdracht van de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen heeft onderzoeksbureau Fugro onderzoek gedaan naar mogelijke bodemdaling en de eventuele relatie met schades aan woningen in en rond Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica.

Uit het onderzoek van Fugro (voorjaar 2021) blijkt dat de schades aan woningen zijn ontstaan door bodemdaling, verbouwingen en bouwkundige gebreken en klimaatverandering (droogte, grote verdamping). Trillingen van zwaar verkeer op klinkerwegen en grondwateronttrekkingen kunnen het laatste zetje hebben gegeven bij scheurvorming. Bodemdaling wordt veroorzaakt door veenoxidatie (het verdwijnen van veen doordat het aan zuurstof in de lucht wordt blootgesteld) direct onder het maaiveld en zetting van diepere lagen in de grond.

In het onderzoeksrapport van Fugro wordt gezegd dat naast droogte en verdamping, ook grondwateronttrekkingen een aantoonbaar effect op de grondwaterstanden hebben. Waterschap Vechtstromen vond dat er op dat moment te weinig gegevens bekend waren om die conclusie te kunnen trekken. Daarom heeft Vechtstromen eerst een groot veldonderzoek uitgevoerd naar het aantal bronnen. Daarna heeft het waterschap onderzoeksbureau Sweco gevraagd om met die gegevens vervolgonderzoek te doen naar de invloed van de grondwateronttrekkingen op de grondwaterstanden.

Tijdens het uitgebreide veldonderzoek bleek dat er meer grondwateronttrekkingen door landbouw in het onderzoeksgebied aanwezig zijn dan waarmee Fugro heeft gerekend. Het aantal grondwateronttrekkingen dat in gebruik is in het glastuinbouwgebied was juist geringer. Met deze nieuwe informatie heeft Sweco opnieuw het door Fugro ontwikkelde grondwatermodel voor diverse scenario’s doorgerekend. Conclusie is dat de grondwateronttrekkingen in het gebied een aantoonbaar effect hebben op de grondwaterstandsverlaging. Deze uitkomst is een bevestiging van en aanvulling op het eerder uitgevoerde Fugro onderzoek.

Het effect van de grondwateronttrekkingen op de grondwaterstandsverlaging kan echter niet één op één gelinkt worden aan bodemdaling en daarmee verband houdende schade aan huizen.

Het onderzoeksrapport ‘Grondwateronderzoek Nieuw-Amsterdam’ van Sweco is voor iedereen beschikbaar en te downloaden via de link aan de rechterkant van de pagina. Het rapport is gemaakt door deskundigen en erg technisch en ingewikkeld. Daarom is er een samenvatting die kort uitlegt wat er in het rapport staat beschreven.

Mocht u na lezing van het rapport toch nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan het Servicepunt Bodemdaling. De medewerker van het servicepunt helpt u verder.


Meer informatie en contact