Themaplan Klimaat


We willen toe naar een klimaatrobuust watersysteem in stad en land. Een systeem dat tegen een stootje kan. Een systeem dat langdurige perioden met veel neerslag, droogte of juist met korte hevige buien op kan vangen, zonder dat dit tot grote maatschappelijke ontwrichting leidt. Ons bestuursakkoord benoemt deze ambitie. In het Themaplan Klimaat staat wat we al doen en wat we nog meer gaan doen.

Knoppen om aan te draaien

Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor het watersysteem. Dat systeem passen we zo goed mogelijk aan en maken het klimaatrobuust. Maar niet alles is technisch oplosbaar. Ook het ruimtegebruik moet anders. Zo moet er bijvoorbeeld niet gebouwd worden in gebieden die regelmatig kunnen overstromen of dure gewassen telen in gebieden waar het erg droog kan worden. En soms zullen we in bepaalde gebieden en op sommige momenten overlast moeten accepteren.

Niet nieuw

We doen al heel veel en daar gaan we mee door. Zo hebben we al veel waterbergingsgebieden ingericht en werken we met partners aan het veiligstellen van de zoetwatervoorziening. We helpen gemeenten om hoosbuien in steden beter op te kunnen vangen. Met ons peilbeheer reageren we op de veranderingen van het klimaat. We passen onze manier van maaien aan. Voor wateroverlast weten we inmiddels vrij goed wat we te doen hebben, maar voor droogte is dat niet zo duidelijk. De droge jaren 2018 en 2019 hebben ons geleerd dat we onze accenten moeten verleggen.

Niet overal de zelfde aanpak

We maken bij de aanpak grofweg onderscheid in drie gebieden: overwegend hellende gebieden zonder wateraanvoer, overwegend vlakke gebieden mét wateraanvoer en stedelijke gebieden. In het kaartje hiernaast is dat met kleuren aangegeven. In de overwegend vlakke gebieden met wateraanvoer zijn andere maatregelen (meer) effectief dan in hellende gebieden (bijv. stuwen). In hellende gebieden doen we veel om water vast te houden in droge tijden en om er voor te zorgen dat de benedenstrooms gelegen gebieden niet te veel water ineens te verwerken krijgen. In de overwegend vlakke gebieden optimaliseren we voor de korte termijn ons systeem van wateraanvoer. Maar voor de langere termijn bereiden we ons er op voor dat deze wateraanvoer eindig is. In stedelijke gebieden spelen weer andere problemen, zoals het gebrek aan infiltratiemogelijkheden van hemelwater (regen en sneeuw). In de stedelijke gebieden zoeken we zoveel mogelijk ruimte om water te kunnen bergen en om de kwaliteit ook in droge zomers op peil te kunnen houden.

Concrete stappen

We passen ons beheer aan het veranderende klimaat aan. Zo ook onze regels en investeringen. Met onze partners en stakeholders onderzoeken we hoe we samen kunnen werken aan klimaatadaptatie. En we zetten in op kennis en innovatie.

29 maatregelen

In het Themaplan Klimaat staan 29 maatregelen. De eerste jaren richten we ons vooral op het aanpassen van ons dagelijks beheer. In onze Meerjarenverkenning hebben we beperkte investeringsruimte voor de komende drie jaar opgenomen. Daarom liften we nu zoveel mogelijk mee met andere investeringen, door die zo klimaatrobuust mogelijk uit te voeren. Klimaatrobuust werken kunnen en doen we niet alleen. Het Themaplan Klimaat beschrijft hoe we met provincies, gemeenten, burgers en belangenorganisaties samen werken aan een klimaatrobuust watersysteem.