Watergraaf Stefan Kuks


Als watergraaf van overheidsorganisatie waterschap Vechtstromen kijk ik met trots naar ons werkgebied Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Want in 23 gemeenten werken we 24/7 aan schoon, voldoende en veilig water.

Dat doen we grensoverschrijdend samen met inwoners, andere (Duitse) overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van afvalwater van huishoudens en bedrijven met 23 rioolwaterzuiveringen. Of aan onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 4.400 kilometer rivieren, beken en sloten en beheer van waterpeilen met 1.300 stuwen en 200 gemalen.

Stefan Kuks

Watergraaf (benoemd door de Kroon)

Portefeuille Voorzitter

  • Organisatieontwikkeling: krachtige organisatie

  • Coördinatie innovatie en digitale transformatie, incl herijken speerpunten innovatiefonds.

  • Evaluatie toepassing bestuurlijke kernwaarden.

  • Bestuurlijke integriteit.

  • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur, inclusief representatie.

  • Bedrijfsvoering (personeel en organisatie, crisisbeheersing, bestuurszaken, strategie, woordvoering, public affairs en lobby).

  • Verbonden partijen: Unie van Waterschappen.

Overleggen

  • Oostelijk dijkgravenoverleg (ODO).

  • Noordelijk dijkgravenoverleg (NODO).

Nevenfuncties

Voorzitter Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie, hoogleraar bestuurskunde Universiteit Twente, diverse landelijke en regionale nevenfuncties in de watersector.


Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Stefan Kuks
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

E-mail:

s.kuks@vechtstromen.nl

LinkedIn:

linkedin.com/in/stefankuks/

Secretariaat

Heidi Pijnappel
Telefoon: 06-21166391

Woordvoering

Martin Hilferink
Telefoon: 06-29552120