Wat is DPRA? Achtergrond en vervolg


Samenwerking Noordelijke Vechtstromen is één van de circa 40 werkregio’s in Nederland die aan de slag is met klimaatadaptatie. Dit vloeit voort uit het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We liggen inmiddels goed op koers.

De gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap worden in het najaar geïnformeerd over de uitkomsten van de stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling). Daarna gaat elke gemeente en het waterschap de klimaatdialoog voeren. Wat moeten inwoners, bedrijven en professionals over de effecten van klimaatverandering weten? En wat kunnen zij zelf doen? Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden.

Elke gemeente en het waterschap kan straks een eigen invulling geven aan de klimaatdialoog. Op basis van communicatietools die de partners in de Samenwerking op dit moment gezamenlijk ontwikkelen. Nadat de klimaatdialoog is afgerond, kan elke partner in 2020 een Uitvoeringsprogramma gaan opstellen.