Eerste opgave: DPRA


Klimaatverandering leidt tot toenemende kans op weersextremen. We kennen inmiddels allemaal de hevige regenbuien, langdurige droogte, extreme hitte en overstromingen. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast door de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken en kansen te benutten. Ambities en doelen zijn landelijk vastgelegd in het DPRA.

Belangrijkste opgave voor SNV is om als werkregio een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van het gebied in 2050 te bewerkstelligen. We gaan samen de komende jaren (tot en met 2027) klimaatadaptieve maatregelen uitvoeren. Hierbij verzilveren we 5 miljoen euro aan subsidie (de zogenaamde impulsgelden) om klimaatadaptatie te versnellen. Ook ontwikkelen we met het oog op de lange termijn een visie voor de aanpak van klimaatopgaven. Met deze adaptatiestrategie richten wij ons primair op gemeenschappelijke opgaven in het gebied. De beide provincies en het waterschap Hunze en Aa’s werken samen aan het onderdeel DPRA.

Door te werken aan het DPRA, verandert het werk. Er zijn steeds vaker andere mensen dan waterketenmedewerkers nodig om het werk goed te doen. Denk daarbij aan collega’s van RO, duurzaamheid, openbaar groen en wegen en ook het Sociaal domein. Gedurende de looptijd wordt de samenstelling van de groep hierop aangepast.

Klimaatadaptatie is een vraagstuk dat niet alleen inzet vraagt van de overheden. Inwoners, woningcorporaties, agrariërs, bedrijfsleven: iedereen zal een steentje moeten bijdragen. Zo’n zeventig % van het gebied is in eigendom van particulieren. Inwoners en bedrijven kunnen zelf maatregelen nemen om extreem weer beter op te vangen in hun eigen tuin of perceel. Om onze inwoners bewust te maken van de effecten van klimaatverandering en wat zij er zelf aan kunnen doen is binnen de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen de website www.laatunietverrassen.nl ontwikkeld.