Gezamenlijke hoofdpost in uitvoering


De hoeveelheden afvalwater die worden getransporteerd door de gemeentelijke gemalen worden steeds belangrijker om te kunnen bepalen hoe vol een rioolstelsel is. Door klimaatverandering komen heftige buien vaker voor, die weer leiden tot extreme pieken in de belasting van het stelselAls rioolbeheerders de juiste meetgegevens hebben, kunnen ze voorkomen dat overlast ontstaat door rioolwater op straat of overstorten op kwetsbaar oppervlaktewater.

Inzicht in daadwerkelijk functioneren

Inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) krijgen we door deze gegevens te monitoren met een telemetrie-toepassing. In 2018 is besloten om samen een nieuw telemetriesysteem aan te gaan besteden. Eerst zijn alle wensen en eisen voor een nieuw telemetriesysteem en voor gemaalbeheer in beeld gebracht. Belangrijk daarbij is inzicht te krijgen in het werkelijk functioneren van het systeem en op basis daarvan slimme (investerings-)beslissingen nemen die de afvalwaterketen verder optimaliseren. Als we meer inzicht hebben, kunnen we beter sturen in de waterketen. En dat leidt tot minder overstorten (meer milieuwinst), minder energieverbruik, beter beheer en onderhoud, efficiëntere inzet van personeel en uiteindelijk ook betere investeringen en maatregelen.

Voordelig en toekomstbestendig en webbased

Door telemetrie gezamenlijk aan te besteden hebben de samenwerkingspartners een toekomstbestendige hoofdpost in huis gehaald. Dankzij de standaardisatie die is toegepast heeft iedere gemeente de vrijheid om zelf keuzes te maken in de besturingen die ze voor de gemalen willen inzetten. Xylem is de leverancier van het nieuwe telemetriesysteem. Doordat het web gebaseerd is, hoeft de software niet op elke laptop of PC geïnstalleerd te worden. Het is ook via tablets en smartphones te gebruiken.

Ingroeimodel / meer fasen aanpak

Gemeenten Emmen en Borger-Odoorn hadden de meeste urgentie om over te gaan op een nieuw telemetriesysteem, omdat hun huidige telemetriesysteem gebruik maakt van communicatietechnieken die niet langer worden ondersteund. Sinds 2019 zijn zij overgestapt en inmiddels maken zij volledig gebruik van het systeem, naar tevredenheid. Gemeenten Ommen, Hardenberg en Coevorden hadden een nieuwer systeem en stappen volledig over zodra hun systeem is afgeschreven. Wel leveren zij al data aan het gezamenlijke regionale telemetriesysteem. Het waterschap gaat dat in de toekomst ook doen. Na afronding is er in één gezamenlijk regionaal systeem waarin alle objectgegevens en meetdata van de gemalen en aanverwante objecten beschikbaar zijn en waarmee verder inzicht kan worden verkregen in de gehele afvalwaterketen in de regio. We werken inmiddels met het systeem, doen ervaringen op, en leren in de praktijk. Door ‘learning by doing’ verbeteren we het systeem op pragmatische wijze.