Onderweg naar zicht & sturing gehele waterstelsel N-Vechtstromen


“Binnen Noordelijke Vechtstromen waren er zes projecten die uiteindelijk allemaal dezelfde bedoeling hadden: meer inzicht in het functioneren van het stelsel. Als je meer inzicht hebt, kun je beter sturen in de waterketen. En dat leidt tot minder overstorten (meer milieuwinst), minder energieverbruik en betere investeringen en maatregelen. Als je de krachten dan ook nog bundelt, ontstaat er pas echt synergie (versterkend eefect van samenwerking)”. Aan het woord is een duidelijk bevlogen Tonko Aeilkema, projectbegeleider.

A1

Ook de managers zijn enthousiast “Een goed voorbeeld voor de samenwerking.” “Er worden echt stappen gezet in de samenwerking.”: een tweetal quotes uit het managersoverleg van 2 oktober.

Eén gezamenlijke hoofdpost voor de gemeenten maakt alle andere resultaten haalbaar

Het belangrijkste eindresultaat van deze aanpak is de realisatie van één gezamenlijke hoofdpost voor alle gemeenten in de samenwerking. Tonko, een hoofdpost, leg even uit? “Een hoofdpost staat in verbinding met alle rioolgemalen. Door gegevens te communiceren krijgen we veel informatie over gemalen, draaiuren, overstorten, storingen en energieverbruik. Met die informatie kunnen we slimmere keuzes maken. Zo’n hoofdpost is noodzakelijk voor zicht en sturing op het gehele waterstelsel. Door het samen te doen wordt het ook makkelijker om gezamenlijk een specialist in te zetten, voor bijvoorbeeld meten en monitoren. Hiermee maak je een enorme kwaliteitsslag”.

Een plan maken voor 1 gezamenlijke hoofdpost. Dat is wat het Managersoverleg het projectteam gevraagd heeft om te realiseren. Wat is jullie aanpak?

“We committeren ons nu al heel concreet aan het eindresultaat van het projectplan. We kiezen voor een aanpak waarbij alle gemeenten geleidelijk kunnen ingroeien op deze hoofdpost. Als je net een nieuwe hoofdpost hebt, dan ervaar je bijvoorbeeld een andere urgentie dan wanneer je hoofdpost en onderstations aan vervanging toe zijn. Hier hebben we oog voor en we voorkomen kapitaalvernietiging. We zetten zo een flinke stap voorwaarts om de visie van Noordelijke Vechtstromen te realiseren!

Het plaatje visualiseert de aanpak

Met 1 gezamenlijke hoofdpost voor gemeenten èn de hoofdpost van het Waterschap Vechtstromen verkrijgen we informatie over het gehele stelsel met 1 ‘view’. Beide hoofdposten worden op basis van eenzelfde protocol ingericht.

Het programma van eisen beslaat de wensen en eisen die gemeenten stellen aan de gezamenlijke hoofdposten en geeft een indruk van de verschillen in urgentie waarmee de gemeenten gaan ingroeien.

Op 18 januari besluit het Bestuurlijk overleg

Het projectteam bereidt momenteel de aanbesteding van de gezamenlijke hoofdpost voor. Op 20 december spreekt het Managersoverleg over de voorgenomen aanbestedingsprocedure. Op 18 januari wordt het Bestuurlijk overleg van de samenwerking Noordelijke Vechtstromen gevraagd zich uit te spreken over het projectplan en de start van de aanbesteding voor de aanschaf van de gezamenlijke hoofdpost voor de gemeenten. “Als het aan ons ligt, starten we uiterlijk 31 januari met de aanbestedingsprocedure”. Aldus Tonko.


a2