Ruimtelijke Adaptatie: een omslag in denken


Droogstaande beken, wateroverlast na extreme hoosbuien, hagelbuien, storm en afgelasting van hardloopwedstrijden vanwege de hitte. We zagen het in 2018 allemaal voorbij komen. In Parijs hebben we afgesproken hoe we de klimaatverandering gaan beperken (mitigeren). Dat is belangrijk, maar we moeten ons tegelijkertijd ook aanpassen aan de effecten van klimaatverandering (adaptatie). Noordelijke Vechtstromen is aangewezen als één van de circa 40 Werkregio’s in Nederland die aan de slag gaat met klimaatadaptatie. Dit vloeit voort uit het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Bernd Derksen, projectleider legt uit: “We moeten een omslag in denken maken: klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden”. Het DPRA heeft de bedoeling om dat proces te versnellen en intensiveren. Regionale samenwerking en kennisuitwisseling vormt een van de speerpunten.

Het raakt iedereen

Bernd geeft aan dat we het als overheden niet alleen kunnen. “Iedereen moet hier de komende jaren mee aan de slag: overheden, corporaties, inwoners en marktpartijen. Want je wilt dat alles wat we nu aanleggen en bouwen ook geschikt is voor de klimaatomstandigheden over pakweg veertig jaar. Dit raakt dus het werk van architecten, stedenbouwkundigen, inrichters, rioleurs, verkeerskundigen, enzovoorts. Je wilt verder dat iedereen zich goed voorbereidt op calamiteiten als een extreme bui of extreme hitte of droogte zich voordoet. Daarom raakt dit ook aan het werk van hulpverleners, groenbeheerders en wegbeheerders”.

Wat doen jullie binnen Noordelijke Vechtstromen om hier invulling aan te geven?

“We wisselen ervaringen en inzichten uit en zorgen ervoor dat meerdere disciplines aan tafel komen. We voeren momenteel samen een stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) uit, samen met adviesbureau Aveco de Bondt. Deze stresstest brengt de effecten van klimaatverandering voor onze regio in beeld en is begin volgend jaar klaar. Het gaat niet alleen over wateroverlast, maar ook over droogte, hitte en overstromingen. Op basis van de stresstest gaan we de komende jaren in gesprek met onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden (de zogenaamde risicodialoog). Zijn wij voldoende “klimaatbestendig”? Welke risico’s lopen we? Welke slag moeten we nog maken? Als iedereen weet wat de gevolgen zijn van klimaatverandering in onze regio, dan wordt het immers ook eenvoudiger om daar de komende jaren op te gaan anticiperen. En kunnen we meekoppelkansen benutten”.

Om invulling te geven aan de 7 Ambities zijn op landelijk niveau deadlines gesteld. Voor Noordelijke Vechtstromen vloeit daar een algemene planning voor de komende jaren uit en die ziet er zo uit, zie afbeeldingen.