Samenwerking Noordelijke Vechtstromen kleurt donkergroen


In het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW (bestuursakkoord water)) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit in de waterketen. De regionale uitvoering van deze afspraken door gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is in volle gang. Hoe staat Samenwerking Noordelijke Vechtstromen ervoor?

Goed bezig: beperking van de kostenstijging

Onze Samenwerking Noordelijke Vechtstromen kleurt in alle overzichten groen tot donkergroen. Dat betekent dat we op koers liggen met doelrealisatie van onze eigen ambities. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de stijging van de opbrengsten en kosten voor de (afval)waterketen gematigder is dan in 2010 was voorzien. De besparingen zijn zichtbaar en zijn sneller gerealiseerd dan bij het afsluiten van het BAW (bestuursakkoord water) in 2011 werd verwacht. De besparingen zorgen voor een beperking van de kostenstijging (minder meerkosten) met als resultaat een gematigde lastenontwikkeling in de periode tot 2020. De verwachting is dat de kosten de komende jaren wel zullen stijgen als gevolg van extra investeringen door gemeenten en waterschappen vanwege maatregelen gericht op klimaatadaptatie (wateroverlast hevige buien) en milieukwaliteitseisen (Europese Kaderrichtlijn Water).

Andere investeringsstrategie

De besparingen in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) zijn vooral te danken aan een andere investeringsstrategie van gemeenten en waterschappen. Ten eerste passen we effectgericht rioolbeheer op basis van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) toe: De technische levensduur van infrastructuur blijkt vaak aanzienlijk langer dan waar tijdens de bouw vanuit werd uitgegaan. Met effectgestuurd onderhoud kan deze technische levensduur optimaal uitgeput worden met behoud van bedrijfszekerheid.

Ten tweede is deze steeds meer gebaseerd op intensiever meten en monitoren van afval- en regenwaterstromen. We krijgen meer inzicht in de feitelijke toestand en het functioneren van de afvalwaterketen, waardoor we verwachten steeds beter onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen.

Tenslotte zijn gemeenten en waterschap beleid en investeringsbeslissingen steeds meer op elkaar gaan afstemmen, waardoor soms ook zelfs gezamenlijke investeringsbeslissingen plaatsvinden.

De uitdaging: kwaliteit en kwetsbaarheid

De afspraken en doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water zijn gericht op de periode 2011-2020. Anno 2019 zitten we achterin de ‘tweede helft’. De aandacht is gericht op de moeilijker op te pakken uitdagingen, die vooral de kwaliteit van dienstverlening en de personele kwetsbaarheid raken.

Het volledige Rapport “Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen” is te downloaden via de website van de VNG.