Toekomst van de samenwerking: tijd voor bezinning


Het Bestuursakkoord 2.0 (2017-2020) voor de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (SNV) nadert zijn einde. Hoe verder na 2020? Die vraag staat centraal in de toekomstverkenning.

Bestuursakkoord 2.0

Het doel van Bestuursakkoord 2.0 is onder andere:
1. besparing van ruim €5 miljoen in 2020;
2. verbetering van kwaliteit;
3. vermindering van kwetsbaarheid.

Ook de regionale invulling van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is onderdeel van de samenwerking geworden: het aanpassen van onze leefomgeving en ons gedrag op de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, hitte droogte en overstromingen). Het eerste doel, de genoemde besparing, is behaald. Daarnaast kreeg de kwaliteit een impuls door kennisuitwisseling en ‘best practices’ toe te passen.

Toekomstbestendige sector

De derde uitdaging die we in de samenwerking aangaan is het verminderen van kwetsbaarheid. Anders geformuleerd: het toekomstbestendig maken van de sector. Steeds complexere vraagstukken en een dalend aanbod van technisch personeel vragen om een passend antwoord. Het cluster HRM uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 bevat zes projecten die hier invulling aan geven. Onder begeleiding van projectleider Tonko Aeilkema is al deels invulling gegeven aan de zes projecten. Zo is een gezamenlijke hoofdpost aangeschaft en wordt het beheer samen ingericht, waarbij een aantal deelnemers een specialistische rol krijgt. Gezamenlijke inzet van personeel en specialisatie vormen hiervoor de pijlers.

Samenwerking na 2020: projectenmachine of structurele samenwerking?

De zes projecten uit het cluster HRM zijn nog niet in de volle omvang opgepakt. De stuurgroep wil dit alsnog doen, omdat de resultaten van deze projecten richtinggevend zijn voor de discussie over de samenwerking na 2020. De vraag is of, en zo ja hoe, we van een “projectenmachine” naar een structurele samenwerking komen.

Discussie en nieuwe projectbegeleider

Het managersoverleg start de discussie over de toekomst van de samenwerking in het najaar op. We werven momenteel een nieuwe projectbegeleider. Deze staat voor de stevige uitdaging om de projecten uit het HRM cluster af te ronden en de discussie te begeleiden om te komen tot vorm en inhoud van de samenwerking na 2020.