Waterkwaliteitsspoor – resultaten projectgroep

Gepubliceerd op 12 december 2019

Stedelijke invloeden kunnen de waterkwaliteit van oppervlaktewateren nadelig beïnvloeden. Riooloverstortingen, ongezuiverde lozingen, hondenpoep, ingewaaid blad of brood voor de eenden dat in het water wordt gegooid: het zijn allemaal bronnen van verontreiniging op een watersysteem. Dit kan leiden tot zuurstofloosheid, verlies van biodiversiteit, het plotseling sterven van organismen die afhankelijk zijn van zuurstof in het water (bijv. vissen) en/of een toename van bacteriën die giftige stoffen produceren. Een risico voor de volksgezondheid. Daarom is het Waterkwaliteitsspoor in het leven geroepen.

Wat is het Waterkwaliteitsspoor?

Het Waterkwaliteitsspoor omvat alle inspanningen om de waterkwaliteit in stedelijk gebied (inclusief de waterbodems) op orde te krijgen. Waterschappen en gemeente bepalen de ambitie in gezamenlijke afstemming. Hier is geen wettelijke norm of streefbeeld voor bepaald.

Wat is er al gedaan?

De beïnvloeding van de waterkwaliteit is de afgelopen jaren al fiks teruggedrongen. Gemeenten hebben in overleg met de waterschappen geïnvesteerd in effectieve maatregelen, zoals het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van verhard oppervlak, de bouw van bergbezinkbassins en de ombouw naar een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel. Ook is de waterkwaliteit verbeterd door de fosfaat- en stikstofaanpak op de zuiveringen, ruimtelijk beleid en herinrichting van het oppervlaktewater. Deze maatregelen hebben nog niet overal geleid tot voldoende reductie, waardoor lokale waterkwaliteitsknelpunten, klachten van inwoners of risico’s voor de volksgezondheid optreden.

Wat heeft de projectgroep opgeleverd?

De werkgroep waterkwaliteitsspoor heeft:

  • Een methode geselecteerd, getoetst en geschikt bevonden om een quickscan te doen naar stedelijke waterkwaliteit (Oxy-val). Voor een aantal waterkwaliteitsknelpunten is de Oxy-val tool ingevuld. Het blijkt een eenvoudig toe te passen tool die snel inzicht geeft in de oorzaken en bronnen van waterkwaliteitsknelpunten.
  • Een methode aangereikt om als gemeente zelf aan de slag te gaan om de streefbeelden in kaart te brengen (Winnet-methode).
  • Een werkwijze/methode ontwikkeld waarmee gemeenten en het waterschap nu de tools in handen hebben om samen een mogelijk knelpunt te verkennen. Hiermee hebben we een “methode Noordelijke Vechtstromen” gekozen om resultaten met elkaar te vergelijken (appels met appels) en de processen meer te standaardiseren.
De werkgroep waterkwaliteitsspoor bestond uit de leden Cathalijne Bader (gemeente Hardenberg en gemeente Ommen), Edwin Brouwer (gemeente Borger-Odoorn), Henri Ellen (gemeente Coevorden), Anke Durand, Leontien van der Molen en Wiely Luttmer (waterschap Vechtstromen), Elias Bos en Jan Egberts Eleveld (waterschap Hunze en Aa’s) en Jan Vos (gemeente Emmen) onder procesbegeleiding van Marieke Ekelenkamp.

Kwali