Werkgroep buitengebied is los


Op 30 oktober is de werkgroep buitengebied gestart met twee deelprojecten uit het Uitvoeringsprogramma 2017-2020, namelijk 1) Hemelwater (regen en sneeuw) en drukriolering (rioleringssysteem waarbij het afvalwater onder druk wordt verpompt, tegenhangen van vrij verval riolering) en 2) Toekomst riolering buitengebied.

Een interview met Wiely Luttmer, de projectbegeleider.

Waarom is hemelwater (regen en sneeuw) op drukriolering (rioleringssysteem waarbij het afvalwater onder druk wordt verpompt, tegenhangen van vrij verval riolering) eigenlijk een probleem?

“Drukriolering ligt voornamelijk buiten de bebouwde kom en is aangelegd om over langere afstanden huishoudelijk afvalwater te verpompen naar het riool in de bebouwde kom. Schoon regenwater hoort niet op drukriolering. Als mensen toch hun regenwater lozen op drukriolering, kan dat leiden tot overlast of schade en storingen in de installaties. Daarnaast slijt de pompinstallatie sneller en stijgen de energiekosten.”

Zie je verschillen tussen gemeenten?

“Regenwater op drukriolering is een aandachtspunt voor alle gemeenten. Gemeente Coevorden is al heel ver en verwacht in 2019 alle regenwater van drukriolering te hebben verwijderd. Andere gemeenten moeten nog een start maken. De aanpak verschilt sterk per gemeente. De ene gemeente verplicht inwoners zelf af te koppelen, terwijl andere gemeenten bewoners ontzorgen en het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) voor hun rekening nemen. De werkgroep geeft verder aan dat duurzaamheid een steeds belangrijker punt wordt: dus kijk niet alleen naar de kosten!”

Wat gaan jullie doen als werkgroep?

“We maken inzichtelijk hoeveel kosten we kunnen besparen door regenwater van drukriolering af te halen en maken beleid hoe hiermee om te gaan. We kiezen een praktische insteek. Zo is Gemeente Hardenberg momenteel bezig met het afkoppelen van regenwater van drukriolering. Als werkgroep ondersteunen we hierbij en delen we kennis, zodat we van elkaar kunnen leren. Ook gaan we gezamenlijk een communicatietraject opzetten om bewoners van het buitengebied in beweging te krijgen. Verder willen we elkaar versterken in het agenderen bij en betrekken van bestuurders bij dit onderwerp: hoe zorgen we ervoor dat zij deze problematiek buitengebied omarmen en uitdragen. Tot slot maken we een gezamenlijk plan van aanpak voor handhaving.”

De werkgroep bestaat uit: Edwin Brouwer (gemeente Borger-Odoorn), Jantinus Wisman (gemeente Emmen), Caroline Koster en John Langes (gemeente Coevorden), Hans Kriele (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg), Alfons van der Aa (waterschap Vechtstromen). Wiely Luttmer is projectbegeleider.