Kwijtschelding


Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden.

Kwijtschelding kan bijvoorbeeld worden verleend voor rijksbelastingen zoals inkomstenbelasting en loonbelasting en voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen. Wanneer u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent. Bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar het saldo van uw bank- en girorekening(en), naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld). Er gelden verschillende beoordelingsmaatstaven.

Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U hebt geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • U hebt geen vermogen (waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent).
  • De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt.

Meer over

Aanvragen Kwijtschelding

Het aanvragen van kwijtschelding doet u bij het gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT. (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)