Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur


Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee.

De watersysteemheffing is onder te verdelen in gebouwd, ongebouwd en natuur. Bent u eigenaar van meerdere onroerende zaken, dan kunt u een gecombineerde aanslag ontvangen.

  • Gebouwd
  • Ongebouwd
  • Natuur

Wie is belastingplichtig?

Degene die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak, ontvangt het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd. Verkoopt u in de loop van het jaar uw onroerende zaak, dan zorgt meestal de notaris voor de verrekening van het aanslagbedrag tussen koper en verkoper. U kunt dit op de verkoopakte controleren.

Voor meer informatie kijkt u op de website van het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn.


Meer over

Gemeenschappelijk belastingkantoor

Voor meer informatie, tarieven, betaalwijze en bezwaar kijkt u op