Milieu-informatie, aanvraag


Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken. Dit is geregeld in het Verdrag van Aarhus (2004), dat ook door Nederland is ondertekend. Het indienen van een verzoek is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U kunt milieu-informatie ook inzien via het register van het waterschap.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om milieu-informatie indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Wel moet zo'n verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd. Bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid van de staat kan schaden (zie Wet openbaarheid van bestuur, Artikel 10 en 11).

U kunt uw verzoek om milieu-informatie indienen bij het waterschap.

Bezwaar en beroep

Niet in alle gevallen wordt een verzoek om milieu-informatie toegekend. U hoeft zich daar niet bij neer te leggen. U kunt in eerste instantie bezwaar maken bij het waterschap. In dat geval bekijken we het verzoek nogmaals en nemen op basis van het advies van de externe bezwarencommissie een nieuwe beslissing. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn.


Verzoek indienen

U kunt uw verzoek, bij voorkeur per mailformulier, indienen bij het waterschap.

Overzicht van beschikbare milieu-informatie