Peilwijziging


Voor ieder peilregulerend kunstwerk (stuwen, gemalen, inlaten en dergelijken) is een zomer- en winterstreefpeil vastgelegd in m+N.A.P.

Het overgangsmoment van zomer- naar winterstreefpeil en van winter- naar zomerstreefpeil wordt onder meer ingegeven door de actuele weersomstandigheden, locatie specifieke kenmerken en omstandigheden en het inzicht van de gebiedsbeheerder van het waterschap.

Aanvraag peilwijziging

Er kan aanleiding zijn om streefpeilen structureel te wijzigen. Wilt u een peilwijziging aanvragen, neemt u dan contact op met uw gebiedsbeheerder.

In overleg met de aanvrager van het peilverzoek vult de gebiedsbeheerder een aanvraagformulier peilwijziging in. Vanaf dit moment is er sprake van een formeel verzoek tot een peilwijziging. De aanvrager van het peilverzoek ontvangt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het streven is om binnen acht weken een peiladvies gereed te hebben.

Vechtstromen onderzoekt de effecten van de eventuele structurele peilwijziging op de omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende functies in het gebied. Als er aanleiding is een structurele peilwijziging door te voeren, worden alle grondeigenaren in het beïnvloedingsgebied schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen tot een peilwijziging met de gelegenheid om hierop te reageren. Indien reacties uitblijven of onvoldoende zwaarwegend zijn, dan voert het waterschap de peilwijziging door.

Meer informatie over de aanvraag

Meer informatie en een uitgebreider omschrijving van de procedure voor de aanvraag voor een peilwijziging vindt u in de beleidsnotitie ‘Procedure peilwijzigingen’. (pdf, 1.5 MB)