Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), verzoek


Op 18 juli 2015 trad de Europese richtlijn 'hergebruik overheidsinformatie' in Nederland in werking, via de Wet hergebruik van overheidsinformatie (afgekort als Who). Deze wet biedt de mogelijkheid voor iedereen om verzoeken in te dienen voor het hergebruiken van overheidsinformatie die onder deze wet valt.

Ons streven is om openbare overheidsinformatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor zowel inwoners als bedrijven. Naast het oorspronkelijke doel waarvoor deze informatie is verzameld, kan openbare overheidsinformatie ook waardevol zijn voor partijen buiten de overheid. Hierdoor kunnen nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld voor verschillende doeleinden, gebaseerd op deze overheidsinformatie.

Wilt u informatie of documenten van het waterschap krijgen of inzien? Dan kunt u een verzoek doen in het kader van de Wet open overheid (Woo). Deze informatie wordt dan openbaar. Wilt u informatie voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is? Dan doet u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Uw Who-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

  1. beschrijft zo precies mogelijk waarover u informatie wilt ontvangen, en zo mogelijk welke documenten u precies wilt ontvangen,
  2. betreft informatie die ergens is vastgelegd.
  3. betreft informatie waar het waterschap over beschikt.

Het waterschap geeft u de informatie zoveel mogelijk digitaal in een voor u te openen bestandstype.

Uitzonderingen

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Informatie die niet openbaar is of niet openbaar kan worden gemaakt op grond van de wet;
  • Informatie waarvan anderen dan het waterschap de rechten op hebben (bijvoorbeeld auteursrechten);
  • Informatie van onderwijs-onderzoeksinstellingen;
  • Persoonsgegevens.

Reactietermijn

Voor een Who-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als uw verzoek ziet op informatie die ook betrekking heeft op derden, dit heet opschorting. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen of opschorten.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening aan te vragen.

Indienen Who-verzoek U kunt uw Who-verzoek bij voorkeur digitaal indienen via het formulier who-verzoek.

Indien u niet over digitale middelen beschikt of uw verzoek in een brief wilt sturen kan dat via adres: Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen Postbus 5006, 7600 GA Almelo

Bezwaar maken

Als het waterschap niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken.

Wijst het waterschap uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.


Wet hergebruik overheidsinformatie verzoek indienen