Bargerveen Nieuw-Schoonebeek


Het Bargerveen is een uniek natuurgebied met een van de laatste stukjes levend hoogveen van Nederland. In opdracht van de provincie Drenthe werken verschillende partijen, waaronder het waterschap, samen in de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek om het Bargerveen te behouden en versterken. Het hoogveengebied is een beschermd natuurgebied en maakt onderdeel uit het Natura 2000-netwerk. Op dit moment lekt er grondwater weg uit het Bargerveen naar de lagergelegen gebieden. Als er niets verandert verdroogt het veen. Om het hoogveengebied te behouden moeten we de grond stabiel nathouden. Een van de maatregelen hiervoor is het aanleggen van buffers. Door rondom het veen buffers aan te leggen, houden we het water in het veen op peil, waardoor het veen behouden blijft en gaat groeien.

In de afgelopen jaren heeft de Bestuurscommissie Bargerveen al meerdere buffers aan de noord- en westzijde van het Bargerveen gerealiseerd en is langs de grens met Duitsland een dichte kade aangelegd. Nu en in de komende jaren wordt gewerkt aan Buffer Zuid.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Tjeerd Dijkstra.

Tjeerd Dijkstra

200260

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Stheemanstraat

Project informatie

Subsidie

provincie-drenthe_rgb_website

Dit project is mede mogelijk gemaakt met behulp van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)

De werkzaamheden aan het nieuwe watersysteem naast Buffer Zuid worden medegefinancierd door het POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) programma van provincie Drenthe en het ELFPO.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door gelden uit het regionale werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON).

elfpo-logo-met-tekst