Blauwe diensten


Wateroverlast, droogte en een slechte kwaliteit van de bodem en grond- en oppervlaktewater kunnen voor grote problemen zorgen. Om in te kunnen spelen op deze problematiek is kennis en begrip over agrarische bedrijfsvoering en waterbeheer van groot belang. Samen met agrariërs en grondeigenaren werken wij daarom aan het realiseren van een effectief en efficiënt watersysteem en een bodem die het water langer vasthoudt.

Deze samenwerking wordt onderstreept door de Blauwe Diensten, een subsidieregelingen die past binnen modern waterbeheer. Agrariërs en landeigenaren krijgen hiermee een vergoeding voor ‘bovenwettelijk agrarisch natuurbeheer ter bevordering van de waterkwaliteit’. De regeling geldt voor particuliere gronden met een agrarische functie, voor een periode van minimaal 6 jaar. Blauwe Diensten kunnen dus bijdragen aan een duurzaam bedrijfsresultaat.

Voorbeelden van blauwe diensten zijn

  • Aangepast beheer van stroken akker, grasland en houtwallen langs beken.
  • Maatregelen die de bodem verbeteren en het water langer vasthouden in de bodem.

Informatie en aanmelden

Wateroverlast Broeklanden

Het afsluiten van contracten voor Blauwe Diensten wordt uitgevoerd door de Collectieven voor agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer. Wilt u meer informatie, of wilt u zich aanmelden voor de subsidieregeling Blauwe Diensten?

Neem dan contact op met het Collectief in uw gebied: