Veelgestelde vragen

  • Wat is er aan de hand?

Naast de zorg voor de ´grote’ waterkeringen (zoals rivierdijken), willen wij alle zogenoemde 230 kilometer aan kleine (overige) waterkeringen aan de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) toevoegen. De legger is een kaart met waterkeringen waarvan de ligging en hoogte zijn vastgelegd en waarvoor onderhoudsafspraken gelden. Hierdoor kunnen we meer toezicht op noodzakelijk onderhoud, zodat de functie van de waterkering ook naar de toekomst toe in stand blijft. Hierdoor beperken we de kans op schade en overlast tijdens hoogwater bij u en uw omgeving.

  • Wat is de planning?

De vooraankondiging is gestart om alle betrokkenen goed te informeren. Alle betrokken particulieren, gemeenten en landgoedeigenaren zijn hierover per brief geïnformeerd. De officiële terinzagelegging start begin 2019.

  • Mag ik nog dingen wijzigen aan de hoogte of ligging van de kering nadat deze is opgenomen op de legger?

Wijzigingen aan de keringen blijven altijd mogelijk. Het enige verschil ten opzichte van nu is dat hiervoor een watervergunning nodig is. Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag bekijkt het waterschap vooral of de waterveiligheid niet in het geding komt.

  • Wat als de kering in de toekomst hoger/anders moet?

Wij houden de veiligheid van de keringen in de gaten. Wanneer de kans op overstromingen te groot wordt, bijvoorbeeld door klimaatverandering, nemen wij het initiatief om de kering aan te passen. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de eigenaar van de kering. We proberen de verbetering van de kering te combineren met andere werkzaamheden. Wanneer er bijvoorbeeld een openbare weg op de kering ligt, wordt de aanpassing van de kering tegelijk gepland met het vervangen van het asfalt. Op korte termijn verwachten we geen ingrijpende wijzigingen omdat de meeste overige keringen voldoende sterk en hoog zijn.

  • Wat gebeurt er met aanwezige beplanting / bomen op de kering?

De eisen die wij stellen aan de onderhoudstoestand van een overige kering zijn soepeler dan bij bijvoorbeeld een rivierdijk langs de Vecht. Ze beschermen over het algemeen een veel kleiner gebied, de potentiële schade bij falen van de keringen is aanmerkelijk kleiner er is praktisch geen kans op slachtoffers. Daarom is de aanwezigheid van beplanting op overige keringen over het algemeen niet bezwaarlijk, als de beplanting geen nadelig effect heeft op de stabiliteit van de waterkering. Mocht de aanwezige beplanting wel reële risico’s opleveren, gaan wij hierover het gesprek aan met de kadastrale eigenaar.

  • Gaat het waterschap controles uitvoeren? Hoe vaak?

De overige waterkeringen worden afhankelijk van klasse waarin de kering is ingedeeld 1 keer per jaar tot 1 keer in de 6 jaar gecontroleerd.

  • Komen er (aanvullende) kwaliteitseisen t.a.v. het beheer en onderhoud

Er komen geen aanvullende kwaliteitseisen ten aanzien van het onderhoud. Als het onderhoud aan een kering ernstig verwaarloosd is, kan de veiligheid in gevaar komt. Wanneer wij dit constateren vragen wij de grondeigenaar om meer aandacht te besteden aan het onderhoud en de kering weer op orde te brengen.

  • Wat zijn de financiële consequenties voor de grondeigenaar?

Geen. Een eigenaar is nu ook al verantwoordelijk voor onderhoud aan zijn eigendommen. Alleen als geconstateerd wordt dat het onderhoud ernstig verwaarloosd is of de overige kering te laag is, zal de eigenaar worden aangesproken.