Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)


In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)) werken de waterschappen samen met agrariërs en LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord aan schoner en voldoende water en een betere bodem. In deze samenwerking worden maatregelen op agrarische bedrijven door boeren en tuinders genomen of zij sluiten zich aan bij een van de vele DAW-projecten. Dat zijn projecten rondom verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Hier werken wij samen aan want water is van belang voor ons allemaal. Niet te veel, maar ook niet te weinig water en van goede kwaliteit. Agrarisch ondernemers hebben daar ook zelf invloed op.

Het DAW ondersteunt de agrarische sector met de wateropgaven. Hierbij werken we samen met LTO Noord andere waterschappen, provincies, terreinbeheerders en de agrarische sector.


DAW Zoetwatervoorziening Overijssel

Landelijke website DAW