KRW-NUTrend – voor inzicht in de nutriëntensituatie in Nederlandse KRW-waterlichamen


KRW-NUTrend is een applicatie die een ruimtelijk beeld geeft van de toestand, trends, concentraties, normen en het doelgat (de afstand tot de norm) van nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) in de ruim 700 Nederlandse waterlichamen die zijn aangewezen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De applicatie geeft een beeld van de van de nutriëntenproblematiek in Nederland tussen 1990-2021. Hij toont per monitoringslocatie, waterbeheerder en/of stroomgebied waar de waterkwaliteit in de loop der jaren verbetert, waar die verbetering achterblijft of waar de kwaliteit zelfs verslechtert. Zo’n landelijk eenduidig overzicht is belangrijke input voor gebiedsgericht beleid ten aanzien van eutrofiëring van Nederlandse wateren.


Naar de website

KRWNUTrend Vechtstromen