Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen


In 2013 is de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ vastgesteld door de Tweede Kamer. Het beleidsdoel uit deze nota is, dat de waterkwaliteit voor gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk in 2023 op orde is, zowel voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater (Kaderrichtlijn Water) als voor water dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening. Om deze doelstelling te monitoren is het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in 2014 gestart.

Het aantal normoverschrijdingen moet in 2018, ten opzichte van 2013, met 50%, en in 2023 met 90% zijn afgenomen. Een tweede doel is om de landelijke monitoringsgegevens in te zetten bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Wat gebeurt er met de gegevens

Door de landelijke aanpak worden problemen gerichter aangepakt. Met de gegevens weten de waterschappen nu welke teelten en welke middelen extra aandacht nodig hebben bij voorlichting en toezicht. Ook de discussie over herkomst van middelen uit het stedelijk gebied, zoals bijvoorbeeld glyfosaat (Round-up), is uitgesloten omdat de meetlocaties niet door effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) beïnvloed worden.


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alberta Groteboer of Renske Dortland via ons algemene telefoonnummer 088 - 220 33 33.