Water afvoerende geulen


Bij wateroverlast kunnen snel gegraven greppels het water sneller afvoeren naar de sloot. Wel kan er zo emissie (uitstoot) plaatsvinden van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Het preventief aanleggen van infiltratiegreppels is een betere oplossing. Geulen graven naar sloten van het waterschap is geen goede methode. Het levert gevaar op voor mensen en brengt hoge kosten met zich mee. Neem daarom bij dat soort afwateringsproblemen contact met ons op. We denken graag met u mee en geven gratis advies.

Bij wateroverlast op het land worden er soms greppels gegraven om het water sneller af te voeren naar de sloot. Wanneer dat een eigen sloot is, dan is dat vanzelfsprekend toegestaan. Wel is het belangrijk om er dan voor te zorgen dat er geen afspoeling plaatsvindt van nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. Dergelijke afspoeling kan worden voorkomen door gebruik te maken van een dwarsgreppel die afvoert via een met compost gevulde geul.

Greppels en geulen naar watergangen van het waterschap

Voor het waterschap zijn de paden langs de watergangen van groot belang. We gebruiken ze voor werkzaamheden als peilbeheer, rattenbestrijding, maaien en ander onderhoud. Het graven van geulen in deze paden en de bijbehorende uitspoeling, zorgt voor instabiele oevers en kan daarmee onze medewerkers in gevaar brengen. Bovendien kost het herstel van de oever en het verwijderen van de uitgespoelde grond in de watergang veel geld.

Afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten

In alle gevallen bestaat bij de afvoer van water de kans op emissies van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater (dit geldt voor alle watergangen). Vanuit de nitraatrichtlijn is een ondernemer in 2021 wat dat betreft verplicht om directe afspoeling van het perceel zoveel mogelijk te voorkomen. Aan de andere kant is goede perceelontwatering juist wenselijk, zeker gezien de toenemende kans op hevige buien.

Infiltratiegreppel met overloopbuis

Omdat de eerste golf water (first flush) de meeste gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bevat, werken preventief aangelegde infiltratiegreppels met overloopbuis het beste. Het water wordt in deze greppels opgevangen en krijgt de kans te infiltreren. Zo wordt bij plotselinge wateroverlast het overtollige water afgevoerd, maar wordt ook de afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt. Wanneer de afvoer van de infiltratiegreppel gevuld wordt met compost, dan wordt nog eens 85% van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen afgebroken.

Voordelen infiltratiegreppels met overloopbuis

  • Buffering en infiltratie (het in de bodem brengen van water) van overtollig water in de greppel waardoor het slib met mineralen op het perceel blijft;
  • Mogelijkheid van afvoer overtollig water door de overloopbuis bij calami­teiten. Ook dan blijven fijne slibdelen nog zoveel mogelijk op de bodem van de greppel;
  • Taluds van sloten blijven door de afvoerbuis goed intact;
  • Toevoegen van compost reduceert uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen met 85%.