Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!


“Spoel overtollige medicijnen, ook de vloeibare, niet door de wc maar lever ze in bij de apotheek! Zo draagt u bij aan minder vervuiling door medicijnresten van water. Want de aanpak van de problematiek begint bij de bron: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit”! Nettie Aarnink is bestuurder bij waterschap Vechtstromen en vertelt over de opkomende problematiek rond medicijnresten in ons afvalwater.

Een probleem van iedereen

Mensen in Nederland gebruiken steeds meer medicijnen. Overtollige medicijnen worden soms door het toilet gespoeld of resten daarvan komen via onze urine en ontlasting in het riool en vervolgens bij rioolwaterzuiveringen van waterschappen terecht. Die medicijnresten kunnen door de rioolwaterzuiveringen echter maar gedeeltelijk uit het afvalwater worden gezuiverd. Hierdoor komen deeltjes van medicijnresten (zoals bijvoorbeeld hormonen uit de pil) in beken, rivieren of het grondwater terecht waar ze van invloed kunnen zijn op het waterleven, grondwater en onze drinkwatervoorziening.

Aanpak bij de bron!

De Rijksoverheid, de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, gemeenten, de farmaceutische industrie en partijen uit de zorgsector werken samen aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater. Daarvoor moeten in de gehele medicijnketen – van productie, gebruik, inzameling en zuivering – stappen worden gezet. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit! Maatregelen als ontwikkeling en toelating van medicijnen door de farmaceutische industrie, inleveren van medicijnen, zuiveren bij ziekenhuizen, medicijnen voorschrijven met minder impact op het milieu moeten daarom worden doorgezet. “Ook is het belangrijk dat we met publiekscampagnes, zoals www.beschermjedrinkwater.nl, bewustwording creëren bij mensen”, aldus Aarnink. “Want iedereen kan een bijdrage leveren. Spoel overtollige medicijnen bijvoorbeeld niet door de wc maar lever ze in bij de apotheek”.

Ook investeren in nieuwe zuiveringstechnieken

Landelijk wordt er ook geëxperimenteerd met nieuwe afvalwaterzuiveringstechnieken die de medicijnresten en andere microverontreinigingen (zoals restanten van gewasbeschermingsmiddelen) eruit halen. “Op dit moment vraagt dat echter nog flinke investeringen”, aldus Aarnink. “Wij willen geen overhaaste investeringen met belastinggeld doen voor een problematiek waarbij de nieuwe kennis nog in sterke mate in ontwikkeling is. We zitten natuurlijk niet stil, zeker gezien de ontwikkelingen en de opkomende maatschappelijke discussie. Met landelijke pilot- projecten worden nieuwe (goedkopere) technieken getest, geoptimaliseerd en worden effectiviteit en effecten op de waterkwaliteit in beeld gebracht”.


Meer informatie over onderzoek naar nieuwe technieken?

Hier vindt u ook een kort filmpje.

Met de publiekscampagne bescherm je drinkwater hebben provincie Overijssel, de waterschappen, Overijsselse gemeenten, apothekersorganisatie KNMP en de afvalverwerkers in Overijssel (ofwel de ketenpartners) de handen ineen geslagen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Kijk voor meer informatie op