Online symposium Historische landschapsecologie blijkt basis voor goede samenwerking

Gepubliceerd op 21 januari 2021

Op vrijdag 11 december organiseerde de Bosgroepen, samen met universiteit Groningen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en ons waterschap, het ‘Symposium 15.000 jaar wisselwerking tussen aarde, natuur en mens’ plaats. Het promotieonderzoek van Harm Smeenge (Bosgroepen /Rijksuniversiteit Groningen) vormde de basis van het online symposium. Als voorbeeldgebied diende het stroomgebied van de Dinkel, gelegen op de hogere zandgronden van Nederland.

Werken aan nieuwe opgaven

Elke plek, elk gebied, elke microregio kent zijn eigen ontstaansgeschiedenis die het waard is onderzocht en verteld te worden én als leidraad te nemen bij het werken aan nieuwe opgaven op het gebied van onder andere klimaat en biodiversiteit. Het motiveert keuzes en zal daarmee begrip en draagvlak voor nieuwe opgaven vergroten. Door vanuit deze landschapsontwikkeling vooruit te kijken, in samenwerking met de behoefte en beelden van de grondeigenaren, kunnen grote stappen worden gezet om de uitdagingen in de 21ste eeuw op een verstandige manier vorm te geven.

Met elkaar in gesprek

Het symposium gaf de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven, de keuzes die gemaakt moeten worden én de vraag hoe de ontstaansgeschiedenis van het landschap hierbij kan helpen. Daarnaast vormden filmpjes van verschillende betrokkenen de basis voor het online symposium.

Samenwerking

Bijdragen kwamen uit verschillende hoeken: onderzoekers, overheden, agrariërs. En natuur- en waterbeherende organisaties. De ochtend werd voorgezeten en begeleid door Nettie Aarnink, lid dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen en Nicole Olland, directeur Unie van Bosgroepen. Met het oog op interactie en gebiedsopgaven in de Dinkelvallei zijn gericht deelnemers uit het onderzoek, beleid, uitvoering, beheer en grondgebruik uitgenodigd. Wij kijken terug op een geslaagd online symposium met mooie verhalen en veel interactie tussen de deelnemers.

Meer weten?

Zie de website Bosgroepen.

Online symposium Historische landschapsecologie blijkt basis voor goede samenwerking - bosgroepen bosgroepen.nl