Inloopbijeenkomsten normeringskaarten


Het waterschap toetst regelmatig of het watersysteem nog voldoet aan de gestelde normen. Dit doen we door de kans op wateroverlast in beeld te brengen en te vergelijken met de normen.

Wij hebben de normenkaart geactualiseerd. De vernieuwde kaart houdt meer rekening met het aanwezige grondgebruik en de natuurlijke kenmerken van het watersysteem, zoals de laaggelegen beekdalen. Ook sluit hij beter aan bij de door de provincies voorgeschreven basisnorm: dat is de minimale norm die de waterschappen moeten hanteren. U kunt zowel de oude (huidige) als de nieuwe normenkaart terugvinden op de pagina over normering.

Om tot een vastgestelde nieuwe normenkaart te komen is de nieuwe normenkaart regionale wateroverlast opgenomen in ons nieuw vast te stellen Waterbeheerprogramma. Via de inzageprocedure bestaat de mogelijkheid om te reageren op dit plan, inclusief de nieuwe normen kaarten regionale wateroverlast.

Uitnodiging bijeenkomst

In 2020 zijn wij in gesprek gegaan over de concept kaarten Normering Regionale Wateroverlast. Op 25 november hebben wij in ons noordelijke gebied digitale gesprekken gevoerd en op 17 december vonden de digitale gesprekken in Twente plaats. We hebben geprobeerd digitaal goed te informeren, maar fysiek blijft toch ook wenselijk. Daarom organiseren wij in juni twee informatiebijeenkomsten. Op 22 juni vindt voor zuidoost Drenthe een informatiebijeenkomst plaats. Op 24 juni vindt de informatiebijeenkomst voor Twente plaats. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om u te informeren, u kunt hier dus geen reactie of zienswijze indienen. Het Waterbeheerprogramma én de kaarten liggen momenteel al ter inzage. Zienswijzen kunnen alleen via de formele wijze ingediend worden.

In verband met de corona-maatregelen is het noodzakelijk om u aan te melden voor de bijeenkomst. Aanmelden kan via m.schepers@vechtstromen.nl . Wilt u bij uw aanmelding uw naam en woonplaats vermelden? U kunt zich aanmelden tot 20 juni. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het tijdsblok en de locatie.

Corona-maatregelen

De bijeenkomsten kunnen enkel doorgang vinden indien de corona-maatregelen dit toelaten. Uiteraard gelden tijdens de bijeenkomst de RIVM Corona-maatregelen zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Er geldt er een maximaal aantal personen per locatie. Daarom wordt gewerkt in tijdsblokken en dient u zich aan te melden. Er mag maximaal één persoon per huishouden aanwezig zijn. Deelnemers van de bijeenkomst dienen zich te identificeren en registreren en vooraf vindt een gezondheidscheck plaats. Bij klachten blijft u uiteraard thuis.


Naar de pagina met kaarten

Hoog water Dinkel

Officiële bekendmaking

Op de pagina Terinzageleggingen vind u het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 waar normering een onderdeel van is, deze ligt tot en met 8 juli ter inzage.