Twentse klimaatsamenwerking ontvangt subsidie van 3,5 miljoen


De 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen hebben samen een subsidie van 3,5 miljoen euro binnengehaald om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren. De Twentse samenwerking, Twents waternet genoemd, hoort hiermee tot de eerste groep werkregio’s in het land waaraan deze subsidie is toegekend.

Deze Impulsregeling Klimaatadaptatie komt vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland voor 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Of met andere woorden: een plan om wateroverlast, verdroging, de gevolgen van hitte en overstromingen aan te pakken.

Investeren in water en groen

Met het geld van de subsidie wordt Twente klimaatbestendiger gemaakt. Zo werken de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en ook de provincie Overijssel samen om in heel Twente meer regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s te realiseren. Er worden in de eerste fase door 8 gemeenten en het waterschap maatregelen uitgevoerd, waarvoor in totaal ca. 3,5 mln. euro subsidie wordt verkregen. Waterschap Vechtstromen heeft voor twee projecten subsidie gekregen.

Project 1: Wierdense AA

Het stedelijk water in Wierden stroomt via de Wierdense Aa in oostelijke richting naar de Wendel. Het waterpeil van de Wendel stijgt fors bij hevige regenval waardoor het water van de Wierdense Aa niet vrij af kan stromen naar de Wendel. Dat heeft weer hoge waterpeilen op de Wierdense Aa tot gevolg. Ook kan de afwatering van enkele overstorten en regenwateruitlaten (plekken waar regenwaterriolen uitmonden in het oppervlaktewater) (plekken waar regenwaterriolen uitmonden in de beek) niet plaatsvinden, waardoor het water op de straat in de wijk zuidoost Wierden langer aanwezig is. Ook vermindert de waterkwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat, met de aanleg van twee geautomatiseerde stuwen en een slimmer sturing in de Wierdense Aa, de problemen verdwijnen. De werkzaamheden moeten eind 2021 afgerond zijn. Door uitvoering van de werkzaamheden krijgt de beek over een lengte 2500 m een beter gereguleerd waterpeil en wordt  de afwatering van ca 7 ha stedelijk gebied verbeterd en meer klimaatrobuust gemaakt.

Project 2: Beken Hengelo

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. In het kader van de DPRA regeling worden een drietal projecten in Hengelo aangepakt n.l. de deelprojecten Elsbeek Reigerweg, Berflobeek Marskant /wethouder Kampstraat en de Drienerbeek Paul Krugerstraat. Deze beek(trajecten) worden opnieuw ingericht, zodat het water optimaal wordt afgevoerd en geborgen. Hierdoor worden de beken en het stedelijk gebied meer klimaatbestendig. Door beken een meer open karakter te geven en het plangebied openbaar te maken met een doorgaande wandelroutes, wordt bijgedragen aan de bewustwording en beleving van water en klimaat.

Subsidiepot nog niet leeg

In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar voor alle werkregio’s in Nederland. Twents waternet werkt aan nog twee uitvragen om de maximale subsidie van in totaal 7,9 miljoen euro voor de Twentse werkregio toegekend te krijgen. Dit betekent niet dat er de afgelopen tijd nog geen projecten gerealiseerd zijn. Alle gemeenten, het waterschap en de provincie werken al jaren hard aan tal van projecten om Twente aan te passen aan het veranderende klimaat. Met deze subsidie kunnen nog meer plekken in Twente klimaatadaptief worden ingericht en op een hoger tempo. Zodat Twente in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.


Jouw eigen huis en tuin water- en hitteproof maken

Naast de projecten die alle gemeenten en het waterschap uitvoeren, kunnen inwoners ook hun steentje bijdragen. Alleen samen kunnen we Twente dusdanig vergroenen, dat we de effecten van extreem weer verminderen. Jouw eigen huis en tuin water- en hitteproof maken? Kijk voor tips en ideeën op