Meeste grondwaterstanden rond of boven gemiddelde

Gepubliceerd op 11 augustus 2023

In de afgelopen weken is er in ons gebied zeker dubbel zoveel neerslag gevallen als normaal. Het neerslagtekort is daardoor sterk teruggelopen. De komende periode volgt er bewolkt en wisselvallig weer met af en toe een bui. Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond of boven het gemiddelde. We blijven zo veel mogelijk water vasthouden op plekken waar dat kan. Er zit echter een maximum aan de hoeveelheid water die we vast kunnen houden. We leveren daarom maatwerk, spelen in op de lokale actuele omstandigheden en voeren water af wanneer dat nodig is om wateroverlast te voorkomen.

Rijn, IJssel en IJsselmeer

Vanwege de neerslag in Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn is de rivierstand gestegen. Vanaf 11 Augustus zal de afvoer echter vrij snel gaan dalen.
Sinds 1 augustus is het peil van het IJsselmeer en Markermeer verlaagd van NAP -15 cm naar het normale zomerpeil van NAP -20 cm. Dit vanwege de verbeterde omstandigheden en het verkleinen van het risico op wateroverlast voor recreatie in buitendijkse gebieden.

Wateraanvoer Twentekanaal

Via het gemaal Eefde wordt er water vanuit de IJssel via het Twentekanaal naar ons gebied aangevoerd. Op dit moment is er weinig water nodig om aan de vraag te voldoen. De tijdelijke extra pompinstallaties, die Rijkswaterstaat bij het gemaal Eefde heeft geplaatst om tijdens droge periodes de wateraanvoer te kunnen continueren, hoeven op dit moment niet ingezet te worden

Weersverwachting

Na een korte zonnige periode met zomerse temperaturen, volgt er bewolkt en wisselvallig weer met maximumtemperaturen van rond de 23 graden. Er kan af en toe een bui vallen.

Neerslagtekort

Met alle regen die is gevallen, ligt het neerslagtekort op weerstation Twenthe met 38 mm op dit moment ruim onder het lokale langjarig gemiddelde. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twenthe 153 mm regen gevallen, tegen normaal 65. In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 86 mm nog net iets boven het lokale langjarig gemiddelde. Daar viel over de afgelopen 30 dagen maar liefst 175 mm regen, tegen normaal 87 mm. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Drie soorten droogte

Er zijn drie soorten droogte. Het is meteorologisch droog wanneer het langere tijd niet regent. Daarnaast hebben we de hydrologische droogte. Deze ontstaat wanneer er lage rivierafvoeren en lage oppervlakte- en grondwaterstanden zijn. Als laatste is er nog de droogte in de toplaag van de bodem. Door warmte, zon, en wind kan er uit de bovenste laag van de aarde veel vocht verdampen.

Op dit moment is er geen sprake van droogte in ons gebied.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken op zomerpeil. We houden het jaar rond zoveel mogelijk water vast om het grondwatersysteem op peil te houden, voor het geval er droge periodes komen. Er zit echter een maximum aan de hoeveelheid water die we vast kunnen houden.

We leveren maatwerk en spelen in op de lokale actuele omstandigheden. Wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog staan, kan er namelijk wateroverlast optreden wanneer er hoosbuien ontstaan. Daarom wordt er ook water afgevoerd wanneer dat nodig is.

Het neerslagtekort en de warme periode zorgen op dit moment niet voor extreme situaties. Het onttrekkingsverbod dat vrijdag 30 juni 2023 is ingesteld voor openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is blijft voorlopig van kracht.

Beregeningsregeling

Ook de beregeningsregeling is op dit moment van kracht. Deze geldt het hele jaar! Indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw van een waterloop niet meer afvoert, mag niet worden onttrokken. Er moet dan bijvoorbeeld worden gestopt met beregenen uit deze waterloop. Hiermee leveren wij maatwerk en beschermen wij het watersysteem direct waar dat nodig is. Het waterschap voert hier controles op uit en bij overtredingen wordt handhavend opgetreden.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond of boven het gemiddelde. We blijven zo veel mogelijk water vasthouden op plekken waar dat kan. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we goed gevuld te houden. Dit is maatwerk en kan niet overal. Wanneer de bodem vol is moet water ook afgevoerd worden om wateroverlast te voorkomen. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week dalen.

Waterkwaliteit – onttrekkingsverbod vijvers

Door de regen en de relatief lagere temperaturen is ook de temperatuur in vijvers iets gedaald. Dit kan echter snel veranderen zodra het zomers weer wordt. Omdat warmer water minder zuurstof kan bevatten, neemt het zuurstofgehalte in vijvers dan af. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen, zoals vissen.

Naast zuurstoftekort, kunnen in stilstaand of weinig stromend water ook andere kwaliteitsproblemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de groei van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn)(groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn)(groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn)(groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn)(groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en mogelijk botulisme.

Ook hoosbuien en daaropvolgende overstorten van het riool kunnen leiden tot kwaliteitsproblemen. Er spoelt dan veel stof, rommel en voedingsstof in een keer het water in. Daardoor kan binnen korte tijd zuurstofgebrek in het water ontstaan en kan er vissterfte optreden. Vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is, zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden is per 30 juni 2023 een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is ingesteld.

Zwemwater

In oppervlaktewater kan de waterkwaliteit in de zomer snel onder druk komen te staan. Als er veel neerslag is gevallen kan er in rivieren en kanalen bovendien een sterke stroming staan en kunnen er riool-overstorten plaats vinden. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Ook is het beter uw huisdier niet te laten zwemmen in water van vijvers of ander stilstaand water. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.

Bruinrot - NVWA

In verband met de aanwezigheid van de bruinrotbacterie, kan de NVWA in bepaalde gebieden beregeningsverboden instellen voor het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen en tomaten. De NVWA voert de handhaving op het beregeningsverbod uit via een helikopter en vanaf de weg.

Op de volgende website is te bekijken waar de beregeningsverboden van kracht zijn: Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater | Plantenziekten en plagen | NVWA

Nadere informatie over het beregeningsverbod van de NVWA is te vinden op: Verbod gebruik oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten | Plantenziekten en plagen | NVWA