Vechtstromen werkt koersvast aan watertaken in onzekere tijden

Gepubliceerd op 24 november 2021

Algemeen bestuur Vechtstromen stelt Programmabegroting 2022-2025 vast.

Met de Programmabegroting 2022-2025, geeft Vechtstromen verder invulling aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’. We liggen op koers bij het realiseren van de doelen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water en de inzet van de middelen daarvoor. Er wordt bovendien stevig geïnvesteerd in waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Wel houden we diverse (wereldwijde) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (financiën) ziet dat Vechtstromen koersvast en scherp aan de wind vaart, ook tijdens de corona-epidemie: “We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving vanuit onze taken veilig, voldoende en schoon water. Ook werken we samen met onze partners hard aan de grote opgaven op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Wel zien we dat deze belangrijke opgaven veel investeringen vergen, terwijl er wereldwijd schaarste aan goederen en grondstoffen is, wat de prijzen opdrijft. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt en liggen de energieprijzen hoog. Deze ontwikkelingen en risico’s zullen op korte termijn het behalen van onze doelstellingen niet verhinderen. Voor de langere termijn is het echter wel degelijk een aandachtspunt en we blijven de ontwikkelingen dan ook actief monitoren.”

Wat gaat Vechtstromen in 2022 doen?

  • De verwachting is dat er in 2022 beleid en/of regelgeving komt om het stikstofvraagstuk langjarig aan te pakken. Vechtstromen anticipeert hier al op door op korte termijn de omslag te maken naar de inzet van materieel dat niet bijdraagt aan de stikstofuitstoot.
  • Om de waterkwaliteit te verbeteren zal het waterschap gaan inzetten op de aanpak van industriële stoffen, nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. Ook is er in dat kader aandacht voor het verbeteren van de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen.
  • Het eind 2021 afgeronde traject Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), krijgt vanaf 2022 een vervolg voor de periode 2022-2027.
  • We denken in 2022 ongeveer 23,8 kilometer heringerichte watergangen op te leveren met daarnaast 18 vistrappen.
  • In 2022 staat de realisatie gepland van de nieuwe RWZI (rioolwaterzuivering) Vriezenveen. Daarnaast starten we met de aanpassingen aan de RWZI Ootmarsum en beginnen we met de voorbereidingen voor de renovatie van de RWZI Tubbergen. Na de werkzaamheden voldoet de waterkwaliteit van het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de zuiveringen aan de eisen van de KRW (Kaderrichtlijn Water). We maken diverse zuiveringen ook duurzamer op het gebied van energieverbruik, bijvoorbeeld door procesautomatisering en het verbeteren van de beluchting van de RWZI’s Hengelo, Emmen, Rijssen en Dedemsvaart.

Water voegt kwaliteit en belevingswaarde toe aan het landschap in zowel stedelijk als landelijk gebied. Het waterschap zet zich in om die leefomgeving te verbeteren en de mogelijkheden te vergroten om water te beleven. We doen dat niet alleen. Samen met onze partners en inwoners, werken we aan veilig, voldoende en schoon water en de opgaven op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

Alles bij elkaar bedraagt de begroting van het waterschap in 2022 € 161 miljoen. We investeren € 56 miljoen in onder andere de renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), diverse projecten, het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting. De gemiddelde lastendruk gedurende de periode 2022-2024 zal jaarlijks 3,4% bedragen en in 2025 3%.