Update - Overheden spoelen verhoogde concentratie dioxaan door van Twentekanaal naar IJsselmeer

Gepubliceerd op 17 mei 2023

17 mei 2023 - Update doorspoelen Twentekanaal

De uitslagen van de watermonsters die afgelopen maandag en dinsdag zijn genomen, laten zien dat de pluim water met verhoogde concentratie dioxaan zich niet meer in het doorspoeltraject bevindt van Kanaal Almelo de Haandrik en de Vecht. Dat betekent dat we voor al onze inlaten weer naar regulier bedrijf kunnen.

De pluim water met verhoogde concentratie dioxaan wordt is dusdanig verdund dat de concentratie verwaarloosbaar is.  Dit zal niet leiden tot risico’s voor de waterkwaliteit, ecologie en drinkwaterwinning in het IJsselmeergebied.

16 mei 2023 - Update doorspoelen Twentekanaal

Metingen wijzen uit dat de pluim water met verhoogde concentratie dioxaan zich niet meer in de Zijtak van het Twentekanaal bevindt.
Wij hebben daarom de inlaten Oude Hagmolenbeek en Twickelervaart weer in bedrijf genomen.

De pluim water met verhoogde concentratie dioxaan wordt momenteel doorgespoeld via het Kanaal Almelo de Haandrik en de Vecht naar het IJsselmeer. De inlaten op die route zijn momenteel nog gesloten.
We openen deze inlaten pas nadat de meetresultaten aantonen dat de pluim water met verhoogde concentratie dioxaan gepasseerd is.

12 mei 2023 - Update doorspoelen Twentekanaal

Op dit moment wordt een pluim water met verhoogde concentratie dioxaan doorgespoeld vanuit het Twentekanaal via Kanaal Almelo de Haandrik en de Vecht naar het IJsselmeer. 
De verwachting was dat dit enkele dagen zou duren. We zien echter uit meetresultaten dat het proces trager verloopt dan verwacht.
De inlaten langs het Kanaal Almelo de Haandrik blijven daarom nog even gesloten. De peilen in het achterliggende gebied zijn in orde.
We blijven de situatie nauwgezet monitoren en zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen we dit melden hier via onze site en sociale media.

3 mei 2023

Op 3 mei 2023 wordt vanaf 18.00 uur het Twentekanaal doorgespoeld in verband met de aanwezigheid van een pluim met verhoogde concentratie dioxaan.

De verhoogde concentratie dioxaan is in het Twentekanaal zijtak Almelo terecht gekomen als gevolg van twee incidenten die op 4 en 20 maart 2023 plaatsvonden bij een bedrijf in Delden. Bij geen van beide lozingen is er gevaar voor de volksgezondheid geweest.

Wel blijkt uit recente metingen dat de verhoogde concentratie dioxaan een pluim heeft gevormd in het Twentekanaal. De pluim beweegt niet of nauwelijks en verdunt maar heel langzaam door regen, wind en stroming. Langdurige aanwezigheid van deze verhoogde concentratie dioxaan zorgt naar verwachting voor vervuiling van het grond- en oppervlaktewatersysteem en dat is mogelijk schadelijk voor onder andere de drinkwaterwinningen in dit regionale watersysteem.

Doorspoelen naar IJsselmeer

Daarom gaan Rijkswaterstaat en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta de pluim met verhoogde concentratie dioxaan doorspoelen via kanaal Almelo-De Haandrik en de Vecht naar het IJsselmeer. Ook de provincie Overijssel werkt mee aan het doorspoelen. Doel is om in het IJsselmeer een dusdanige verdunning van de concentratie dioxaan te bereiken dat deze verwaarloosbaar en nauwelijks meetbaar zal zijn en niet zal leiden tot risico’s voor de waterkwaliteit, ecologie en drinkwaterwinning in het IJsselmeergebied.

Inlaten tijdelijk gesloten

Het doorspoelen start op 3 mei en neemt naar verwachting enkele dagen in beslag. De waterschappen zorgen ervoor dat de inlaten, die zich op verschillende plekken langs de afvoerroute bevinden, gesloten zijn tijdens het doorspoelen. Wanneer metingen uitwijzen dat de verhoogde concentratie dioxaan een inlaatpunt volledig is gepasseerd, dan wordt de betreffende inlaat weer geopend. Het sluiten van een inlaat voor een periode van enkele dagen heeft een beperkt effect op de waterhuishouding in het achterliggende gebied.

Incidenten

De van elkaar losstaande incidenten vonden plaats op 4 en 20 maart bij een bedrijf in Delden. Bij beide incidenten kwam water met een verhoogde concentratie dioxaan terecht in de zuivering van het bedrijf en vervolgens via een watergang in het Twentekanaal. De lozingen veroorzaakten kortstondig een verhoogde concentratie dioxaan in de watergang, die echter niet gevaarlijk was voor de volksgezondheid of dieren en planten. Door het bedrijf zijn ondertussen maatregelen getroffen om dit soort incidenten en de gevolgen daarvan te voorkomen.